Mocznica moze przebiegac w postaci ostrej lub przewleklej

Mocznica może przebiegać w postaci ostrej lub przewlekłej. Różnią się te postacie między sobą nasileniem objawów, które dla nich obu są w zasadzie jednakowe. Obie postacie prowadzą szybciej lub wolniej do śmierci. Mocznica prawdziwa, powstająca w niewydolności nerek wskutek stanu zapalnego kłębków nerkowych, nazywa się również mocznicą azotermiczną uraemia azothaemica. Istnieją jeszcze innego rodzaju mocznice, tzw. Continue reading „Mocznica moze przebiegac w postaci ostrej lub przewleklej”

Darapladib w zapobieganiu niedokrwiennym zdarzeniom w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca

Podwyższona aktywność fosfolipazy A2 związana z lipoproteinami sprzyja rozwojowi wrażliwych blaszek miażdżycowych, a podwyższony poziom tego enzymu w osoczu wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia incydentów wieńcowych. Darapladib jest selektywnym doustnym inhibitorem fosfolipazy A2 związanej z lipoproteinami. Metody
W badaniu z podwójnie ślepą próbą losowo przydzielono 15 828 pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową, aby przyjmować zarówno dawapladib podawany raz dziennie (w dawce 160 mg), jak i placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym był zgon z powodu śmierci sercowo-naczyniowej, zawału mięśnia sercowego lub udaru. Continue reading „Darapladib w zapobieganiu niedokrwiennym zdarzeniom w stabilnej chorobie niedokrwiennej serca”

Świeże versus zamrożone zarodki niepłodności w zespole policystycznych jajników

Przenoszenie świeżych zarodków jest zazwyczaj preferowane w porównaniu z transferem zamrożonych zarodków do zapłodnienia in vitro (IVF), ale niektóre dowody sugerują, że przemrożone zarodki mogą poprawić współczynnik żywej urodzenia i zmniejszyć częstość występowania zespołu hiperstymulacji jajników i powikłań ciąży u kobiet z zespołem policystycznych jajników. Metody
W tym wieloośrodkowym badaniu losowo przydzielono 1508 bezpłodnych kobiet z zespołem policystycznych jajników, które przechodziły swój pierwszy cykl IVF, aby przejść albo transfer zarodka świeżego, albo krioprezerwację zarodka, a następnie przeniesienie zamrożonego zarodka. Po 3 dniach rozwoju zarodka kobiety przeszły przeniesienie do dwóch świeżych lub zamrożonych zarodków. Pierwszorzędowym rezultatem było poród na żywo po pierwszym transferze zarodków.
Wyniki
Przeniesienie z mrożonego zarodka spowodowało większą częstość porodów żywych po pierwszym transferze niż transfer świeżego zarodka (49,3% w porównaniu do 42,0%), dla wskaźnika 1,17 (przedział ufności 95% [CI], 1,05 do 1,31; P = 0,004). U kobiet, które przeszły transfuzję mrożonych zarodków, częstość utraty ciąży była mniejsza (22,0% w porównaniu z 32,7%), w przypadku wskaźnika częstości 0,67 (95% CI, 0,54 do 0,83, P <0,001) oraz zespołu hiperstymulacji jajników. (1,3% vs. Continue reading „Świeże versus zamrożone zarodki niepłodności w zespole policystycznych jajników”

Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi ad 7

Wystąpiło 91% prawdopodobieństwo przewagi neratinibu nad standardową terapią i 65% przewidywane prawdopodobieństwo sukcesu w fazie 3 próby. Podobnie, wśród wszystkich pacjentów z rakiem HER2-dodatnim (niezależnie od statusu receptora hormonalnego), wskaźnik całkowitej odpowiedzi patologicznej wynosił 39% w grupie neratynibu, w porównaniu z 23% w grupie kontrolnej (Figura 2B). Prawdopodobieństwo przewagi neratinibu nad standardową terapią wynosiło 95%, z przewidywanym 73% prawdopodobieństwem sukcesu w 3 fazie terapii neoadiuwantowej. Wydaje się, że pacjenci, u których stwierdzono najwyższą ocenę ryzyka (kategoria 2) w teście z genem 70, mają pewną korzyść z neratinibu w porównaniu z kontrolą, przy porównywalnych wskaźnikach pełnej odpowiedzi patologicznej wynoszącej 48% w porównaniu do 29% (rysunek 2D). ), 93% prawdopodobieństwo przewagi neratinib nad standardowym leczeniem i 72% przewidywane prawdopodobieństwo sukcesu w fazie 3 próby. Uczestnicy wykazali bardzo małą aktywność u pacjentów z HER2-ujemnym rakiem z receptorem hormonalnym lub z rakiem HER2-ujemnym, bez receptorów hormonalnych, zwłaszcza u pacjentów, którzy zostali zaklasyfikowani jako osoby z kategorii wysokiego ryzyka w kategorii na poziomie 70. -geny profil (tabela 2); algorytm adaptacyjnej randomizacji przestał przypisywać pacjentów z tymi podtypami, aby przyjmować neratinib podczas trwania badania (Tabela S2 w Dodatku Dodatkowym). Continue reading „Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi ad 7”

Amiodaron, lidokaina lub placebo w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia cd

Analizy przeprowadzono również u wszystkich losowo przydzielonych pacjentów (populacja planowana do leczenia). Interwencje
W badaniu oceniano licencjonowane preparaty parenteralne zawierające lidokainę, sól fizjologiczną i ostatnio zatwierdzoną formułę amiodaronu opartą na kapitelizie (Nexterone, Baxter Healthcare), która ma zmniejszać działanie hipotensyjne.11,12 Leki testowe były pakowane w identycznie wyglądające, zapieczone zestawy, z których każdy ma trzy identycznie sformułowane strzykawki. Każda strzykawka zawierała 3 ml bezbarwnego płynu zawierającego 150 mg amiodaronu (w sumie 450 mg w zestawie amiodaronowym), 60 mg lidokainy (180 mg w zestawie lidokainy) lub normalnej soli fizjologicznej. Zestawy i ich zawartość strzykawek były nie do odróżnienia, za wyjątkiem kodu liczbowego i zostały losowo rozesłane do dostawców EMS w stosunku 1: 1: 1. Randomizację przeprowadzono w permutowanych blokach o ukrytych rozmiarach i przeprowadzono stratyfikację według uczestniczącej strony i agencji. Leki testowe były regularnie testowane pod kątem stabilności i zostały potwierdzone, aby zachować ich integralność w symulowanym klimacie społeczności próbnych.9
Protokół leczenia
Pacjenci z nagłym zatrzymaniem krążenia byli leczeni zgodnie z lokalnymi protokołami EMS, które były zgodne z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) dotyczącymi zaawansowanego wspomagania życia.13 Niektórzy pacjenci byli koenowani w równoległym badaniu porównującym ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej z przerwanymi uciskami klatki piersiowej podczas resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) .14
Po niepowodzeniu jednego lub więcej wstrząsów w celu zakończenia migotania komór lub częstoskurczu komorowego bez tętna lub zapobieżenia jego nawrotowi, kwalifikujący się pacjenci otrzymali wazopresor i zostali następnie włączeni do badania przez personel EMS, który otworzył próbny zestaw leku, którego zamaskowaną zawartość (amiodaron lidokaina lub placebo) określiło przypadkowe przydzielenie pacjentowi (szczegóły podano w Dodatku uzupełniającym). Pacjenci, badacze i personel próbny nie byli świadomi zadań związanych z narkotykami. Continue reading „Amiodaron, lidokaina lub placebo w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia cd”

Wpływ unikania alergii na orzeszki ziemne po wcześniejszym spożyciu orzeszków ziemnych ad 5

Panel A pokazuje częstość występowania alergii na orzeszki ziemne w wieku 60 miesięcy wśród tylko uczestników badania podstawowego, którzy wzięli udział w badaniu kontrolnym. Panel B pokazuje częstość występowania alergii na orzeszki ziemne w wieku 72 miesięcy wśród uczestników badania kontrolnego, którzy zostali włączeni do analizy zamiaru leczenia (tj. Wszyscy uczestnicy badania kontrolnego, którzy mieli alergię na orzeszki ziemne wynik, który można ocenić). Panel C pokazuje częstość występowania alergii na orzeszki ziemne w wieku 72 miesięcy wśród uczestników, którzy spełnili kryteria per-protokołu zarówno w badaniu pierwotnym, jak iw badaniu kontrolnym. Głównym kryterium per-protokołu w pierwotnym badaniu było odpowiednie przestrzeganie losowego przydziału do konsumpcji lub unikania orzeszków ziemnych; głównym kryterium per-protokołu w badaniu kontrolnym było odpowiednie przestrzeganie unikania białka arachidowego przez okres 12 miesięcy. W ciągu 72 miesięcy wśród 550 uczestników populacji, którzy mieli zamiar leczyć, 18,6% uczestników grupy unikania arachidów (52 z 280 uczestników) i 4,8% osób z grupy spożycia orzeszków ziemnych (13 z 270) miał alergię na orzeszki ziemne (P <0,001) (Figura 1). Odkrycia pozostały znaczące w analizach, w których zastosowano najgorszy możliwy przypadek lub wykluczonych uczestników, którzy nie zostali poddani doustnemu prowokacji (p <0,001) (ryc. Continue reading „Wpływ unikania alergii na orzeszki ziemne po wcześniejszym spożyciu orzeszków ziemnych ad 5”

Tromboliza z użyciem Alteplazy od 3 do 4,5 godziny po ostrym udarze niedokrwiennym ad 5

Drugi punkt końcowy skuteczności był globalną miarą wyniku, która połączyła wyniki w dniu 90 oceny 0 lub na zmodyfikowanej skali Rankina, wynik 95 lub wyższy na wskaźniku Barthel, wynik 0 lub na NIHSS oraz punkt w skali Glasgow. Kolejne punkty końcowe zostały oparte na wcześniej zdefiniowanych punktach odcięcia dla wyniku NIHSS (wynik 0 lub lub więcej niż 8-punktowa poprawa wyniku), wynik w zmodyfikowanej skali Rankina (podzielonej na dwie grupy: od 0 do 2 lub od 3 do 6) oraz wskaźnika Barthel (.95 punktów), ocenianego w dniu 90, a także w dniu 30. Ze względu na ostatnie zainteresowanie środowisk naukowych w stratyfikowanej analizie rozkład wyników zmodyfikowanej skali Rankina w dniu 90, ten rodzaj oceny został przeprowadzony zgodnie z metodami opisanymi poprzednio.19 Punkty końcowe bezpieczeństwa obejmowały całkowitą śmiertelność w 90. dniu, krwotok wewnątrzczaszkowy, objawowy krwotok śródczaszkowy, obrzęk objawowy (zdefiniowany jako obrzęk mózgu z efektem masowym jako główną przyczyną pogorszenia stanu klinicznego) i inne poważne zdarzenia niepożądane. W protokole ECASS III, objawowy krwotok wewnątrzczaszkowy zdefiniowano jako pozornie pozanaczyniową krew w mózgu lub w obrębie czaszki, która była związana z pogorszeniem stanu klinicznego, jak określono przez zwiększenie o 4 lub więcej punktów w wyniku na NIHSS, lub na śmierć i została zidentyfikowana jako główna przyczyna pogorszenia stanu neurologicznego. Continue reading „Tromboliza z użyciem Alteplazy od 3 do 4,5 godziny po ostrym udarze niedokrwiennym ad 5”

Intensywne obniżanie stężenia lipidów za pomocą symwastatyny i ezetymibu w zwężeniu zastawki aortalnej czesc 4

Testy na ogół przeprowadzano przy dwustronnym poziomie istotności 0,05, z wyjątkiem tego dla pierwotnego wyniku, który został przeprowadzony na poziomie istotności 0,0490, aby uwzględnić analizy pośrednie. Dane o zdarzeniach niepożądanych zostały zebrane od wszystkich pacjentów poddanych obserwacji i analizie, z wyjątkiem zdarzeń niekrytycznych, które nie wymagały hospitalizacji i które miały miejsce co najmniej 15 dni po odstawieniu badanego leku lub placebo, zgodnie z protokołem.
Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Continue reading „Intensywne obniżanie stężenia lipidów za pomocą symwastatyny i ezetymibu w zwężeniu zastawki aortalnej czesc 4”

Intensywna kontrola glikemii w cukrzycy typu 2

W badaniu Akcji do kontroli ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę (ACCORD) (wydanie z 12 czerwca) grupa intensywnej terapii różniła się od grupy standardowej terapii nie tylko osiągniętym poziomem glikowanej hemoglobiny, ale także liczbą klas leków przepisanych Osiągnij to. Jest prawdopodobne, że w podgrupie pacjentów z wyjściowym poziomem glikowanej hemoglobiny wynoszącym 8% lub mniej, którzy mieli korzyści z intensywnym leczeniem, docelowy poziom hemoglobiny glikowanej osiągnięto przy mniejszej liczbie klas leków niż w podgrupie pacjentów z wyższym poziomem glikacji poziom hemoglobiny. Tak więc można się zastanawiać, czy nadmiar zgonów w grupie intensywnej terapii wystąpił nieproporcjonalnie u pacjentów, którzy wymagali większej liczby lekarstw. Co więcej, czy mediana poziomu glikowanej hemoglobiny występowała u pacjentów z grupy intensywnej terapii, którzy zmarli lub mieli zdarzenia sercowo-naczyniowe podobne do tych w reszcie grupy. Czy nadmiar zgonów w grupie intensywnej terapii wystąpił u pacjentów, u których osiągnięto docelowy poziom glikowanej hemoglobiny lub u tych, u których nie uzyskano celu pomimo agresywnego polipraktowania. Continue reading „Intensywna kontrola glikemii w cukrzycy typu 2”

Wazopresory w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Gueugniaud i wsp. (Wydanie z 3 lipca) doniesienie, że podawanie kombinacji wazopresyny i epinefryny w porównaniu z samą adrenaliną, podczas zaawansowanego wspomagania życia sercowego w przypadku pozaszpitalnego zatrzymania krążenia nie poprawia wyniku. Wyniki tego badania nie są jednak zaskakujące, biorąc pod uwagę, że średni czas od zapadnięcia do przybycia zaawansowanego wsparcia dla życia sercowego (przestoju) wynosił 16,3 minuty w każdej grupie i że tylko 9% pacjentów w każdej grupie miało migotanie komór. a tym samym większą szansę na przeżycie niż pacjenci z bezstopniową aktywnością elektryczną lub asystolią. Badania wykazały, że przestoje dłuższe niż 10 minut powodują słaby powrót spontanicznego krążenia.2 Ponadto ciśnienie perfuzji wieńcowej nie było mierzone i jest ważnym wyznacznikiem powrotu spontanicznego krążenia. Continue reading „Wazopresory w resuscytacji krążeniowo-oddechowej”