Stenty wydzielające leki lub gołe metale w ostrym zawale mięśnia sercowego ad 6

Wyniki kliniczne po stentowaniu zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST. Wykresy pokazują łączną 2-letnią zapadalność na zgon (panel A), zawał mięśnia sercowego (panel B) i ponowną rewaskularyzację naczyń docelowych (panel C) w dopasowanej próbce pacjentów przyjmujących stenty nagie lub stenty uwalniające lek. Słupki błędów mają 95% przedziały ufności. Wartości P obliczono sparowanym t testem. Po dopasowaniu skłonności do wyniku, zbadaliśmy każdy z punktów końcowych badania (Tabela 3 i Figura 1, Figura 2 i Figura 3). W odniesieniu do pierwotnego wyniku, stenty uwalniające leki były związane ze znacznie niższą śmiertelnością po 2 latach niż stenty z gołym metalem w dopasowanej kohorcie pacjentów z dowolnym zawałem mięśnia sercowego (10,7% w porównaniu z 12,8%, różnica ryzyka, -2,1% 95% przedział ufności [CI], -3,8% do -0,4%, P = 0,02). Różnica ta była również istotna w kohorcie pacjentów z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST (8,5% vs. 11,6%, różnica ryzyka, -3,1%, 95% CI, -5.4% do -0,8%; P = 0,008 ) oraz w kohorcie pacjentów, u których wystąpił zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (12,8% w porównaniu z 15,6%, różnica ryzyka, -2,9%, 95% CI, -5,5% do -0,2%, P = 0,04).
Po dopasowaniu skłonności do wyniku nie zaobserwowano znaczącej różnicy w częstości ponownego zawału po 2 latach między pacjentami otrzymującymi stenty uwalniające leki a stentami gołymi metalami (8,8% w porównaniu z 10,2%, różnica ryzyka, -1,4%, 95% CI, -3,0% do 0,2%, P = 0,09), z wyjątkiem pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (10,3% vs. 13,3%, różnica ryzyka, -3,0%, 95% CI, -5,6% do – 0,5%, P = 0,02). Częstość powtórnej rewaskularyzacji w naczyniu docelowym po 2 latach w kohorcie pacjentów z dowolnym zawałem serca była istotnie niższa wśród pacjentów otrzymujących stenty uwalniające leki niż wśród osób otrzymujących stenty z gołego metalu (9,6% w porównaniu z 14,5%, różnica ryzyka, -4,9%, 95% CI, -6,7% do -3,1%, P <0,001). Podobna redukcja rewaskularyzacji w naczyniach docelowych ponownie była widoczna w obu podtypach zawału mięśnia sercowego.
Wśród wszystkich pacjentów z zawałem serca, którzy otrzymali stent, śmiertelność skorygowana o ryzyko 2 dni po umieszczeniu stentu wynosiła 0,7% w grupie otrzymującej stenty uwalniające lek i 1,2% w grupie otrzymującej stenty z gołym metalem (różnica ryzyka, -0,5%; 95% CI, -1,0% do 0,0%, P = 0,06). Odpowiednie różnice ryzyka były statystycznie istotne dla pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (różnica ryzyka, -0,9%, P = 0,04), ale nie dla pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST (różnica ryzyka, -0,3% ; P = 0,32) (Tabela 8 w dodatkowym dodatku). Korekta przez długi czas po wprowadzeniu stentów uwalniających lek wykazywała tendencję do potwierdzania wyników pierwotnej analizy: wskaźniki zdarzeń w grupie otrzymującej stenty uwalniające lek były albo podobne, albo niższe niż w grupie otrzymującej stenty z gołego metalu (Ryc. i Tabela 9 w Dodatku Uzupełniającym). Po wykluczeniu pacjentów leczonych w szpitalach bez zabiegów kardiochirurgicznych na miejscu lub pacjentów, którzy mieli więcej niż 24 godziny po wystąpieniu objawów, różnice w ryzyku śmiertelności po zawale mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST były zgodne z pierwotnymi ustaleniami ( Tabela 10 w Dodatku Uzupełniającym).
Dyskusja
Stentowanie tętnic wieńcowych jest zwykle wykonywane w celu leczenia zawału mięśnia sercowego
[podobne: sponti białystok, gelacet saszetki, budinpol ]

Powiązane tematy z artykułem: budinpol gelacet saszetki sponti białystok