Sofosbuwir i rybawiryna w genotypach 2 i 3 HCV AD 7

W przypadku pacjentów zakażonych genotypem 3 HCV wydłużenie leczenia sofosbuwir-rybawiryną do 24 tygodni spowodowało znacznie częstsze reakcje i mniejszą częstość nawrotów niż wcześniej zgłaszano przy zastosowaniu tego samego schematu przez 12 tygodni i 16 tygodni, niezależnie od statusu w odniesieniu do poprzedniego. Wydłużenie czasu trwania leczenia z 12 tygodni do 24 tygodni nie było związane ze wzrostem nasilenia lub częstości występowania działań niepożądanych, ani z odsetkiem przerwania leczenia, który wynosił około 1% w obu grupach. grupy 12-tygodniowe i 24-tygodniowe. Ponadto brak przełomu wirusologicznego podczas leczenia i brak wariantów związanych z opornością u pacjentów, którzy mieli nawrót wirusologiczny, potwierdzają, że reżim sofosbuwir-rybawiryna ma wysoką barierę oporności. Odkrycia te dostarczają dalszego potwierdzenia istotnych różnic w odpowiedzi na leczenie między genotypem 2 HCV a genotypem 3 i potrzebą dłuższego leczenia za pomocą sofosbuwiru-rybawiryny u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 3. Biologiczne podstawy i czynniki gospodarza lub wirusy, które odpowiadają za różnice w odpowiedzi na leczenie pomiędzy tymi dwoma genotypami, nie są dobrze poznane. Między genotypem różnice w odpowiedzi nie były widoczne podczas leczenia, ponieważ kinetyka spadku wiremii podczas pierwszych tygodni leczenia była prawie identyczna u pacjentów z zakażeniem genotypem 2 i tymi z zakażeniem genotypem 3. Jednak w wieloczynnikowej analizie regresji wyników, zidentyfikowaliśmy cztery możliwe czynniki predykcyjne utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej u pacjentów z zakażeniem genotypem 3: płeć żeńska, brak marskości, młodszy wiek i niskie miano wirusa na linii podstawowej. Te cztery czynniki zostały również uznane za predyktory odpowiedzi na leczenie oparte na interferonie.15,16 Należy zauważyć, że wyników tej analizy na wielu odmianach nie można uznać za definitywne bez zatwierdzenia w innej kohorcie.
Wcześniej leczeni pacjenci z zakażeniem HCV genotypem 3 i marskością wątroby mieli najniższy wskaźnik utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej (62%, u 29 z 47 pacjentów). Przyczyna lub przyczyny tego stwierdzenia nie są znane. Niewielkie różnice między podgrupami w zakresie spadku liczby wirusów w pierwszych tygodniach leczenia nie były już widoczne w tygodniu 4 (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym).
Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, oryginalny projekt tego badania wyszczególnił 12 tygodni, a nie 24 tygodnie, leczenia pacjentów z zakażeniem genotypem 3 i zawierał porównania z pacjentami z grupy placebo. Zmieniony projekt zaowocował badaniem opisowym, bez testowania hipotez lub formalnych porównań statystycznych Po drugie, biorąc pod uwagę, że kilka próbek biopsji wątroby było dostępnych dla populacji badanej, pytania dotyczące zakresu chorób wątroby, w tym stłuszczenia i jego związku z nawrotem u pacjentów z zakażeniem genotypem 3, nie mogą być odpowiednio rozwiązane. Po trzecie, chociaż odsetek odpowiedzi z 12-tygodniowym leczeniem był wysoki wśród pacjentów z zakażeniem HCV z genotypem 2, którzy mieli cechy związane z niższą odpowiedzią, małe liczby wykluczają ostateczne wnioski dotyczące możliwych korzyści dłuższego leczenia lub dodania peginterferonu do trudniej leczyć pacjentów.
Podsumowując, reżim sofosbuwir-rybawiryny podawany doustnie powodował wysokie odsetki utrzymującej się odpowiedzi wirusologicznej zarówno u pacjentów z zakażeniem HCV genotypem 2, jak i u osób z zakażeniem genotypem 3. To leczenie stanowi alternatywę dla schematu opartego na peginterferonie i może umożliwić leczenie znacznej liczby pacjentów z zakażeniem HCV, którzy nie kwalifikują się do otrzymania interferonu z powodu bezwzględnych lub względnych przeciwwskazań.
[przypisy: bravo tworków, budinpol, hajda rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: bravo tworków budinpol hajda rybnik