Amiodaron, lidokaina lub placebo w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia cd

Analizy przeprowadzono również u wszystkich losowo przydzielonych pacjentów (populacja planowana do leczenia). Interwencje
W badaniu oceniano licencjonowane preparaty parenteralne zawierające lidokainę, sól fizjologiczną i ostatnio zatwierdzoną formułę amiodaronu opartą na kapitelizie (Nexterone, Baxter Healthcare), która ma zmniejszać działanie hipotensyjne.11,12 Leki testowe były pakowane w identycznie wyglądające, zapieczone zestawy, z których każdy ma trzy identycznie sformułowane strzykawki. Każda strzykawka zawierała 3 ml bezbarwnego płynu zawierającego 150 mg amiodaronu (w sumie 450 mg w zestawie amiodaronowym), 60 mg lidokainy (180 mg w zestawie lidokainy) lub normalnej soli fizjologicznej. Zestawy i ich zawartość strzykawek były nie do odróżnienia, za wyjątkiem kodu liczbowego i zostały losowo rozesłane do dostawców EMS w stosunku 1: 1: 1. Randomizację przeprowadzono w permutowanych blokach o ukrytych rozmiarach i przeprowadzono stratyfikację według uczestniczącej strony i agencji. Leki testowe były regularnie testowane pod kątem stabilności i zostały potwierdzone, aby zachować ich integralność w symulowanym klimacie społeczności próbnych.9
Protokół leczenia
Pacjenci z nagłym zatrzymaniem krążenia byli leczeni zgodnie z lokalnymi protokołami EMS, które były zgodne z wytycznymi Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AHA) dotyczącymi zaawansowanego wspomagania życia.13 Niektórzy pacjenci byli koenowani w równoległym badaniu porównującym ciągłe uciśnięcia klatki piersiowej z przerwanymi uciskami klatki piersiowej podczas resuscytacja krążeniowo-oddechowa (CPR) .14
Po niepowodzeniu jednego lub więcej wstrząsów w celu zakończenia migotania komór lub częstoskurczu komorowego bez tętna lub zapobieżenia jego nawrotowi, kwalifikujący się pacjenci otrzymali wazopresor i zostali następnie włączeni do badania przez personel EMS, który otworzył próbny zestaw leku, którego zamaskowaną zawartość (amiodaron lidokaina lub placebo) określiło przypadkowe przydzielenie pacjentowi (szczegóły podano w Dodatku uzupełniającym). Pacjenci, badacze i personel próbny nie byli świadomi zadań związanych z narkotykami. Początkowa dawka leku próbnego, zbliżona do obecnej praktyki klinicznej, składała się z dwóch strzykawek (jedna strzykawka, jeśli szacowana masa ciała wynosiła <45,0 kg [45,1 kg]), którą podano szybko bolusem. 10, 15, 16. Jeśli migotanie lub Nieoperacyjny częstoskurcz komorowy utrzymywał się po początkowej dawce badanego leku, standardowe pomiary resuscytacji i dodatkowe wstrząsy, podawano dodatkową dawkę (jedną strzykawkę) tego samego leku. Następnie standardowe interwencje w zakresie zaawansowanego wsparcia życia następowały zgodnie z lokalną praktyką, z wyłączeniem otwartej etykiety lidokainy lub amiodaronu przed hospitalizacją.
Po-Cardiac Aresztowanie
Wszystkie interwencje próbne zostały zakończone przed przyjazdem do szpitala. Po przybyciu lekarze otrzymali zawiadomienie o przyjęciu pacjenta do badania i zachęcali do zapewnienia standardowej opieki po zatrzymaniu krążenia zgodnie z opublikowanymi wytycznymi AHA 17, w tym, jeśli to konieczne, otwartego znakowania amiodaronem lub lidokainą. Komponenty opieki szpitalnej były monitorowane, ale nie były standaryzowane przez protokół badania, a ich wyniki były okresowo zgłaszane szpitalom. Przydział próbny dla pacjenta nie został ujawniony opiekunom, badaczom ani personelowi miejsca, chyba że zażądano nagłego odślepienia, a następnie tylko lekarzom prowadzącym.
Gromadzenie danych i wyniki
Dane z przedszpitalnych rejestrów opieki nad pacjentem, miar procesu CPR oraz danych ze szpitalnej dokumentacji medycznej zebrano zgodnie z opisem w dodatkowym dodatku
[patrz też: gelacet saszetki, iladian ulotka, devikap ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: devikap ulotka gelacet saszetki iladian ulotka