Amiodaron, lidokaina lub placebo w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia ad

W kontrolowanych badaniach z udziałem pacjentów z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia ci, którzy otrzymali amiodaron, częściej niż osoby przyjmujące placebo lub lidokainę mieli powrót spontanicznego krążenia i przeżyli, aby zostać przyjęci do szpitala, 7,8, ale wpływ amiodaronu na przeżywalność na wypisanie ze szpitala lub na wynik neurologiczny pozostaje niepewny. Aby rozwiązać tę lukę w wiedzy, porównaliśmy wpływ amiodaronu, lidokainy i placebo na przeżywalność po wypisaniu ze szpitala po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia z powodu opornego na wstrząsy migotania komór lub bezobjawowego częstoskurczu komorowego. Metody
Postępowanie sądowe i nadzór
Tło i metody badania zostały opisane wcześniej9. Sanitariusze z 55 agencji ratownictwa medycznego (EMS) zarejestrowały pacjentów z nagłym zatrzymaniem krążenia w 10 placówkach w Ameryce Północnej uczestniczących w konsorcjum Resuscitation Outcomes Consortium (ROC) .10 Proces przeprowadzono w ramach wyjątku od świadomej zgody w badaniach w nagłych wypadkach zgodnie z obowiązującymi wymogami regulacyjnymi, nadzorem przez Administrację ds. Żywności i Leków oraz Kanadą Zdrowia, zatwierdzeniem przez komisje ds. przeglądu instytucjonalnego w uczestniczących społecznościach oraz monitorowaniem przez niezależną radę ds. monitorowania danych i bezpieczeństwa wyznaczoną przez National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI).
Proces był sponsorowany przez NHLBI, kanadyjskie instytuty badań nad zdrowiem i inne (patrz oświadczenie na poparcie artykułu na końcu artykułu). Ponadto firma Baxter Healthcare dostarczyła próbne leki bez ponoszenia kosztów i przetestowała stabilność tych produktów w okresie próbnym, ale poza tym nie odgrywała żadnej roli w badaniu. Badacze zaprojektowali i przeprowadzili badanie; gromadził, analizował i interpretował dane; napisał szkic manuskryptu (pierwszy autor); i podjął decyzję o przesłaniu go do publikacji. Statystycy próbni mieli pełny dostęp do wszystkich danych próbnych i brali odpowiedzialność za ich rzetelność, analityczną dokładność i kompletność oraz za wierność tego raportu w protokole próbnym, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Pacjenci
Badanie obejmowało pacjentów w wieku 18 lat i starszych z nieurazowym pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia i opornym na wstrząsy migotaniem komór lub bezobjawowym częstoskurczem komorowym, zdefiniowanym jako potwierdzone trwałe (niepowodzenie) lub nawracające (ponowne rozpoczęcie po pomyślnym zakończeniu) migotanie komór lub komorę bez tętna tachykardia po jednym lub kilku wstrząsach w dowolnym momencie podczas resuscytacji (włącznie z rytmami interpretowanymi jako zdolne do wstrzyknięcia za pomocą automatycznego defibrylatora zewnętrznego). Od kwalifikujących się pacjentów wymagano również dożylnego lub wewnątrzkostnego dostępu do naczyń. Wykluczyliśmy pacjentów, którzy już podczas resuscytacji otrzymali dożylną lidokainę lub amiodaron w postaci otwartej, lub znali nadwrażliwość na te leki. Pełna lista kryteriów włączenia i wykluczenia z prób znajduje się w Dodatku uzupełniającym, dostępnym pod adresem.
Protokół z próby określił, że pierwotna populacja analityczna (populacja obejmująca protokół) obejmowałaby tylko tych losowo przydzielonych uczestników, którzy faktycznie spełniali kryteria kwalifikowalności, którzy otrzymywali dowolną dawkę leku próbnego podczas opornego na wstrząsy migotania komór lub bezobjawowego częstoskurczu komorowego, oraz u których potwierdzono początkowy (a nie wtórny) zatrzymujący krążenie rytm migotania komór lub częstoskurcz komorowy bez tętna
[podobne: betatronic, progresywna nowy sącz, devikap ulotka ]

Powiązane tematy z artykułem: betatronic devikap ulotka progresywna nowy sącz