Amiodaron, lidokaina lub placebo w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia ad 6

Wyniki według grupy próbnej w populacji populacyjnej. Wyniki były dostępne dla 99,5% wszystkich pacjentów w populacji z protokołem (ryc. 1). Wśród biorców amiodaronu w populacyjnej populacji, 237 (24,4%) przeżyło do wypisu ze szpitala (główny wynik), w porównaniu do 233 (23,7%), którzy otrzymali lidokainę i 222 (21,0%), którzy otrzymali placebo. Bezwzględna różnica ryzyka dla pierwotnego porównania amiodaronu z placebo wynosiła 3,2 punktu procentowego (95% przedział ufności [CI], -0,4 do 7,0; P = 0,08). W przypadku wtórnego porównania lidokainy i placebo różnica ryzyka wynosiła 2,6 punktu procentowego (95% CI, -1,0 do 6,3, P = 0,16), a dla drugiego porównania amiodaronu i lidokainy wynosiła 0,7 punktu procentowego (95% CI , -3,2 do 4,7; P = 0,70) (tabela 3). Częstość przeżycia z korzystnym stanem neurologicznym (wynik drugorzędowy) była podobna w grupie przyjmującej amiodaron (182 pacjentów [18,8%]), grupie lidokainy (172 [17,5%]) i grupie placebo (175 [16,6%]). Różnica w ryzyku dla wyniku wtórnego dla amiodaronu w porównaniu z placebo wyniosła 2,2 punktu procentowego (95% CI, -1,1 do 5,6, P = 0,19); w przypadku lidokainy w porównaniu z placebo: 0,9 punktu procentowego (95% CI, -2,4 do 4,2; P = 0,59); oraz amiodaron w porównaniu z lidokainą, 1,3 punktu procentowego (95% CI, -2,1 do 4,8; P = 0,44). Podgrupy
Występowała niejednorodność efektu leczenia w odniesieniu do tego, czy doszło do pozaszpitalnego zatrzymania krążenia (P = 0,05 w przypadku interakcji); aktywne leki były związane z wyższym odsetkiem przeżycia w przypadku wypisu ze szpitala w porównaniu z odsetkiem placebo wśród pacjentów z potwierdzonym pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia (tabela S2 w dodatkowym dodatku). Wśród 1934 pacjentów z zatrzymanym przez świadka zatrzymaniem wskaźnik przeżycia był wyższy w przypadku amiodaronu (27,7%) lub lidokainy (27,8%) niż w grupie placebo (22,7%). Ta bezwzględna różnica ryzyka była znacząca w przypadku amiodaronu w porównaniu z placebo (5,0 punktów procentowych, 95% CI, 0,3 do 9,7, P = 0,04) i lidokainy w porównaniu z placebo (5,2 punktów procentowych, 95% CI, 0,5 do 9,9, P = 0,03), ale nie różniły się znacząco między amiodaronem i lidokainą (-0,1 punktu procentowego, 95% CI, -5,1 do 4,9; P = 0,97). Wskaźnik przeżywalności był również wyższy wśród biorców amiodaronu w porównaniu z osobami otrzymującymi placebo z zatrzymanym przy pomocy EMS, różnica ryzyka wynosiła 21,9 punktu procentowego (95% CI, 5,8 do 38,0, P = 0,01). Odwrotnie, wśród 839 pacjentów, u których nie stwierdzono obecności pozaszpitalnego zatrzymania krążenia, przeżycie nie różniło się istotnie pomiędzy grupami badanymi. Nie stwierdzono innych istotnych interakcji z leczeniem w innych wcześniej określonych podgrupach.
Mechanistyczne wyniki
Po randomizacji, biorcy placebo częściej wymagali dodatkowej dawki ślepego próbnego leku niż biorcy amiodaronu lub lidokainy i otrzymywali większą liczbę kolejnych wstrząsów i innych leków kontrolujących rytm (Tabela 2). Większa grupa biorców lidokainy niż biorców otrzymujących placebo odniosła powrót spontanicznego krążenia po przybyciu do szpitala (Tabela 3). Pacjenci byli bardziej narażeni na przeżycie po przyjęciu amiodaronu lub lidokainy niż po otrzymaniu placebo. Mniejsza liczba biorców amiodaronu lub lidokainy niż placebo wymagała CPR w trakcie hospitalizacji (Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym)
[przypisy: corimp, dakol dębica, timplus skierniewice ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp dakol dębica timplus skierniewice