Adaptacyjna Randomizacja neratynibu we wczesnym raku piersi ad 8

W grupie kontrolnej zmniejszenie dawki lub przerwy wystąpiły u 12% pacjentów. Łącznie 11% pacjentów w grupie neratynibu, w porównaniu z 1% pacjentów w grupie kontrolnej, wcześniej przerwała leczenie (tj. Podczas fazy taksanowej) z powodu efektów toksycznych (Tabela 3). Dyskusja
W tym artykule opisujemy skuteczność, prowadzącą do kontynuacji do fazy 3 testowania eksperymentalnej terapii składającej się z paklitakselu i neratynibu, a następnie doksorubicyny i cyklofosfamidu u pacjentów z rakiem piersi o wysokim ryzyku, który charakteryzował się dodatnim dla HER2 hormonem receptor-biomarker negatywny podpis. W odniesieniu do tego podtypu molekularnego wykazano, że neratynib przewyższa obecny standard opieki, trastuzumab, z wysokim stopniem prawdopodobieństwa (95%), mierzonym oszacowanym średnim wskaźnikiem całkowitej odpowiedzi patologicznej wynoszącym 56% w neratinibu. grupa w porównaniu do 33% w grupie kontrolnej. Jeśli chodzi o główny cel badania, który miał ułatwić szybką identyfikację par czynników i profili biomarkerów, które mogą odnieść sukces w kolejnych badaniach fazy III, szacowano, że reżim neratynibu ma 79% prawdopodobieństwo statystycznego sukcesu w badanie fazy 3 terapii neoadjuwantowej na podstawie wyników obserwowanych w grupie eksperymentalnej, która obejmowała 115 uczestników.
Chociaż pacjenci z rakiem HER2-dodatnim, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy eksperymentalnej, nie otrzymywali trastuzumabu w kontekście terapii neoadiuwantowej, ci pacjenci otrzymywali pełny rok leczenia uzupełniającego trastuzumabem (po zabiegu chirurgicznym) zgodnie ze standardami opieki. Od czasu wycofania się z fazy 2 w tej adaptacyjnej próbie randomizacji, neratynib wykazał korzyści jako rozszerzoną lub wtórną terapię adiuwantową u pacjentów z wczesnym stadium zaawansowanego raka piersi HER2-dodatniego, po standardowej terapii adjuwantowej opartej na trastuzumabie.
Próg skuteczności 85%, który został określony w protokole badań, został osiągnięty, zanim wszyscy pacjenci ukończyli terapię neoadjuwantową i dokonali oceny pierwotnego punktu końcowego (tj. Ukończyli operację). Po zgromadzeniu wszystkich dodatkowych punktów danych dotyczących pełnej odpowiedzi patologicznej, zaktualizowano prawdopodobieństwa i nastąpiło nieznaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa do 79%. Możliwość ta została przewidziana podczas projektowania próby, a zatem z tego powodu wybrano szczególnie wysoki próg 85%.
Ustalenie przewagi neratinibu nad trastuzumabem w tym sygnaturach biomarkerów guza jest godne uwagi, biorąc pod uwagę doświadczenie w wielu próbach, które miały na celu poprawę skuteczności obecnego standardu opieki. Wśród nich znajduje się kilka badań III fazy lapatynibu, inhibitora kinazy tyrozynowej ErbB-HER, który jest podobny do neratinibu, który nie wykazał przewagi nad trastuzumabem w próbach, gdy był oceniany u pacjentów z rakiem przerzutowym22 lub u osób otrzymujących terapię adiuwantową23 lub neoadiuwantowy W ostatnim z nich odnotowano wyższe wskaźniki patologicznej odpowiedzi całkowitej z użyciem potrójnej kombinacji lapatynibu, trastuzumabu i paklitakselu niż z trastuzumabem i paklitakselem.
[hasła pokrewne: elocom opinie, aksotronik, ciśnienie onkotyczne ]

Powiązane tematy z artykułem: aksotronik ciśnienie onkotyczne elocom opinie