10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 cd

Istotny status dla wszystkich pacjentów, którzy nadal mieszkali w Wielkiej Brytanii, uzyskano z Urzędu Statystyk Krajowych. Członkowie komitetu końcowego UKPDS, którzy nie byli świadomi zadań przydzielonych grupom badawczym, ocenili wyniki dokładnie tak, jak podczas pierwotnego procesu. Siedem wcześniej określonych wyników klinicznych UKPDS7 miało każdy punkt końcowy związany z cukrzycą (nagła śmierć, zgon z powodu hiperglikemii lub hipoglikemii, śmiertelny lub niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, niewydolność serca, udar śmiertelny lub niepowodzenie, niewydolność nerek, amputacja, krwotok do ciała szklistego, fotokoagulacja siatkówki; , ślepota w jednym oku lub pobranie zaćmy), zgon związany z cukrzycą (nagła śmierć lub zgon z powodu zawału serca, udar, choroba naczyń obwodowych, choroba nerek, hiperglikemia lub hipoglikemia), śmierć z dowolnej przyczyny, zawał mięśnia sercowego (nagła śmierć lub zawał mięśnia sercowego zakończony zgonem lub bez uszczerbku na zdrowiu), udar (udar śmiertelny lub nie-śmiertelny), choroba naczyń obwodowych (amputacja co najmniej jednej cyfry lub zgon z powodu choroby naczyń obwodowych) i choroba mikronaczyniowa (krwotok do ciała szklistego, fotokoagulacja siatkówki lub niewydolność nerek). Analiza statystyczna
Przeprowadziliśmy analizy zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, a statystyki opisowe przedstawiono jako liczby i wartości procentowe lub odpowiednie miary tendencji centralnej i dyspersji. Ciągłe i kategoryczne zmienne badania porównano pomiędzy grupą terapii konwencjonalnej a grupami intensywnej terapii z zastosowaniem testów nieparametrycznych. Analizy czasu do wystąpienia Kaplana-Meiera wykorzystano do uzyskania zbiorczych wyników klinicznych, z zastosowaniem testów logarytmicznych dla różnic między poprzednimi grupami badawczymi. Ponieważ rekrutację przeprowadzono w ciągu 14 lat, pacjenci mogli być w badaniu interwencyjnym przez 6 do 20 lat. Ponieważ od randomizacji do rozpoczęcia monitorowania poprocesowego nie było czasu powszechnego, wykorzystaliśmy seryjne wykresy współczynnika hazardu z przedziałami ufności (po sprawdzeniu, że założenia dotyczące proporcjonalnych zagrożeń nie zostały naruszone), aby zilustrować możliwe zmiany względnego ryzyka po okresie próbnym, z wartościami P obliczonymi tylko na końcu obserwacji. Bezwzględne wskaźniki ryzyka są wyrażone jako liczba zdarzeń na 1000 osobo-lat.
Pośredniczący badacze zainicjowali monitoring po okresie próbnym i był sponsorowany przez 5 lat przez Radę Badań Medycznych, a następnie przez Uniwersytet Oksfordzki. Badacze zaprojektowali i przeprowadzili badanie, przeanalizowali dane i przygotowali manuskrypt, niezależnie od jakichkolwiek organów finansujących. Badacze zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych.
Wyniki
Pacjenci
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja i wyniki. Spośród 4209 pacjentów, którzy zostali poddani randomizacji w pierwotnym badaniu prospektywnego badania cukrzycy w Zjednoczonym Królestwie, 78% zgłosiło monitoring po badaniu. Spośród 1138 pacjentów, którym przydzielono konwencjonalne leczenie, 411 miało nadwagę. Porównywano je z 342 pacjentami z nadwagą, którzy zostali objęci intensywną terapią metforminą. Stan zdrowia nie był dostępny dla żadnego z pacjentów, którzy opuścili Wielką Brytanię podczas obserwacji. W przypadku pacjentów, dla których nie były dostępne dane z ostatniego roku, analiza mogła nie uwzględniać wszystkich zdarzeń niekrytycznych
[podobne: sponti białystok, dakol dębica, otofitness ]

Powiązane tematy z artykułem: dakol dębica otofitness sponti białystok