10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 6

Korzyści utrzymywały się pomimo wczesnej utraty różnic pomiędzy badanymi grupami w stężeniu hemoglobiny glikowanej między grupą intensywnej terapii a grupą leczenia konwencjonalnego – tzw. Efekt spuścizny. Badanie wykazało rozszerzone efekty poprawy kontroli glikemii u pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, z których część obserwowano przez okres do 30 lat. Badanie wykazało również, że istnieją różnice w wynikach między intensywną strategią kontroli stężenia glukozy przy użyciu pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny a stosowaniem metforminy u pacjentów z nadwagą. W grupie pochodnej sulfonylomocznikowej znaczące zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby mikronaczyniowej o 25% obserwowane podczas badania interwencyjnego w grupie intensywnej terapii1 utrzymywało się przez cały okres post-testowy, pomimo szybkiej konwergencji poziomów hemoglobiny glikowanej we krwi. obie grupy i podobne stosowanie terapii obniżających poziom glukozy oraz zmniejszenie ryzyka związanego z punktem końcowym związanym z cukrzycą również utrzymały się. Od czasu zawału serca wystąpiły klinicznie istotne zmniejszenie ryzyka pooperacyjnego (15%, P = 0,01) oraz zgon z dowolnej przyczyny (13%, p = 0,007), chociaż różnice w fazie interwencyjnej badania nie były znaczące.1
W grupie metforminy, która składała się z pacjentów z nadwagą, znaczną redukcję ryzyka zawału mięśnia sercowego (39%, P = 0,01) i zgon z dowolnej przyczyny (36%, P = 0,01) obserwowano w grupie intensywnej terapii podczas oryginalna próba, mimo że różnica poziomów hemoglobiny glikowanej między grupą metforminy a grupą leczenia konwencjonalnego9 była mniejsza niż różnica między grupą z insuliną sulfonylomocznikową a grupą leczenia konwencjonalnego.1 Obniżenia ryzyka utrzymywały się w całym okresie postprocesowym. okresie, pomimo podobieństw w poziomie hemoglobiny glikowanej i w stosowaniu terapii obniżającej poziom glukozy. W fazie interwencyjnej badania i po zakończeniu okresu próbnego redukcje ryzyka mikronaczyniowego o odpowiednio 29% i 26% były podobne do uzyskanych w grupie pochodnej sulfonylomocznikowej, ale żadna różnica nie była znacząca, prawdopodobnie dlatego, że było ich stosunkowo niewiele. pacjentów w tym randomizowanym porównaniu.
Chociaż UKPDS jednoznacznie wykazało korzyść poprawy kontroli glikemii w zmniejszaniu ryzyka choroby mikronaczyniowej, zmniejszenie ryzyka zawału mięśnia sercowego i zgonu z jakiejkolwiek przyczyny obserwowano tylko po przedłużonym badaniu po leczeniu. Podobnie w badaniu Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax i Diamicron Modified Release Controlled Evaluation (ADVANCE) (ClinicalTrials.gov number, NCT00145925), 13 w którym 11 140 pacjentów z cukrzycą typu 2 zostało losowo przydzielonych do otrzymania albo intensywnej kontroli glukozy albo Standardowa kontrola glikemii, pacjenci w grupie intensywnie kontrolowanej mieli średni poziom hemoglobiny glikowanej, który był o 0,8% niższy niż w standardowej grupie kontrolnej. Jednocześnie zmniejszyły się główne zdarzenia mikronaczyniowe o 14% (przedział ufności 95% [CI], 3 do 33), ale nieistotne zmniejszenie głównych zdarzeń makroekologicznych tylko o 6% (95% CI, -6 do 16) po medianie 5 lat obserwacji.
W randomizowanym badaniu z udziałem kontroli ryzyka sercowo-naczyniowego u chorych na cukrzycę (ACCORD) (NCT00000620) 14 wystąpiło nieistotne zmniejszenie o 10% pierwotnego wyniku złożonego z niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, udaru niezakończonego zgonem i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych u 10 251 pacjentów z typem 2 chorych na cukrzycę, którzy zostali przypisani do grupy z docelowym poziomem hemoglobiny glikowanej poniżej 6,0% lub do grupy docelowej wynoszącej od 7,0 do 7,9% w momencie przerwania badania, po 3,5 roku z powodu niewyjaśnionego nadmiaru wskaźnik zgonu z dowolnej przyczyny (22%, P = 0,04)
[hasła pokrewne: otofitness, devikap ulotka, olmet tarnowskie góry ]

Powiązane tematy z artykułem: devikap ulotka olmet tarnowskie góry otofitness