Tromboliza z użyciem Alteplazy od 3 do 4,5 godziny po ostrym udarze niedokrwiennym

Dożylna tromboliza z alteplazą jest jedyną zatwierdzoną metodą leczenia ostrego udaru niedokrwiennego, ale jej skuteczność i bezpieczeństwo w przypadku podania więcej niż 3 godzin po wystąpieniu objawów nie zostały ustalone. Testowaliśmy skuteczność i bezpieczeństwo alteplazy podawanej pomiędzy 3 a 4,5 godziną po wystąpieniu udaru. Metody
Po wykluczeniu pacjentów z wylewem krwi do mózgu lub poważnym zawałem, jak wykryto w obliczonym tomografie komputerowym, losowo przydzielono pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym w trybie podwójnie ślepej próby 1: 1, aby otrzymać leczenie za pomocą dożylnej alteplazy (0,9 mg na kilogram ciała waga) lub placebo. Pierwszorzędowym punktem końcowym była niepełnosprawność po 90 dniach, zdekotomizowana jako korzystny wynik (wynik 0 lub w zmodyfikowanej skali Rankina, który ma zakres od 0 do 6, przy czym 0 oznacza brak objawów, a 6 wskazuje na śmierć) lub niekorzystny wynik (ocena od 2 do 6 w zmodyfikowanej skali Rankina). Wtórnym punktem końcowym była globalna analiza wyników czterech połączonych testów neurologicznych i niepełnosprawności. Punktami końcowymi bezpieczeństwa były śmierć, objawowy krwotok śródczaszkowy i inne poważne zdarzenia niepożądane.
Wyniki
Do badania zakwalifikowano 821 pacjentów, którym przydzielono losowo 418 do grupy alteplazy, a 403 do grupy placebo. Mediana czasu podania alteplazy wynosiła 3 godziny i 59 minut. Więcej pacjentów miało korzystny wynik z alteplazą niż z placebo (52,4% w porównaniu z 45,2%, iloraz szans, 1,34, przedział ufności 95% [CI], 1,02 do 1,76, P = 0,04). W analizie globalnej wynik był również lepszy w przypadku alteplazy w porównaniu z placebo (iloraz szans, 1,28, 95% CI, 1,00 do 1,65, P <0,05). Częstość występowania krwotoków wewnątrzczaszkowych była większa w przypadku alteplazy niż w przypadku placebo (w przypadku jakiegokolwiek krwotoku śródczaszkowego, 27,0% w porównaniu z 17,6%, P = 0,001, w przypadku objawowego krwotoku śródczaszkowego, 2,4% w porównaniu z 0,2%, P = 0,008). Śmiertelność nie różniła się istotnie między grupami alteplazy i grupy placebo (odpowiednio 7,7% i 8,4%, P = 0,68). Nie było znaczącej różnicy w częstości występowania innych poważnych zdarzeń niepożądanych.
Wnioski
W porównaniu z placebo, dożylna alteplaza podawana między 3 a 4,5 godziną od wystąpienia objawów znacznie poprawiła wyniki kliniczne u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym; alteplaza była częściej związana z objawowym krwotokiem śródczaszkowym. (Numer ClinicalTrials.gov, NCT00153036.)
Wprowadzenie
Dożylne leczenie trombolityczne alteplazą, rozpoczęte w ciągu 3 godzin od pojawienia się objawów, jest jedyną terapią medyczną obecnie dostępną w przypadku ostrego udaru niedokrwiennego. W 1995 r. Grupa badawcza National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS) poinformowała, że pacjenci z ostrym udarem niedokrwiennym, którzy otrzymali alteplazę (0,9 mg na kilogram masy ciała) w ciągu 3 godzin po wystąpieniu objawów, byli co najmniej o 30% bardziej prawdopodobne minimalna lub żadna niepełnosprawność po 3 miesiącach niż ci, którzy otrzymali placebo.1 Dwa europejskie badania, Europejskie badanie ostrego udaru mózgu (ECASS) i ECASS II, badały przedział czasu trwający do 6 godzin, ale nie udało się wykazać skuteczności trombolitycznych leczenie, jak określono w każdym badaniu.2.3
Późniejsza analiza badania NINDS4 i połączona analiza5 danych z sześciu randomizowanych badań, 1, 3, 6, 7, które badały leczenie trombolityczne udaru niedokrwiennego u łącznie 2775 pacjentów, wykazały wyraźny związek między skutecznością leczenia a odstępem czasu pomiędzy początek objawów i podawanie środka trombolitycznego
[patrz też: gelacet saszetki, gastrotuss opinie, corimp ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp gastrotuss opinie gelacet saszetki