Tromboliza z użyciem Alteplazy od 3 do 4,5 godziny po ostrym udarze niedokrwiennym ad 8

Częstość występowania objawowego krwotoku śródczaszkowego za pomocą alteplazy wynosiła mniej niż 3 przypadki na 100 pacjentów (10 spośród 418 pacjentów [2,4%]), ale ta częstość była znacznie wyższa niż częstość występowania w przypadku placebo (1 z 403 [0,3%]; 9,85; 95% CI, 1,26 do 77,32; P = 0,008). Częstość występowania objawowego krwotoku śródczaszkowego zgodnie z definicjami stosowanymi w innych badaniach była podobna (Tabela 5 i Rys. S2 w dodatkowym dodatku). Wszystkie objawowe krwotoki śródczaszkowe wystąpiły w ciągu pierwszych 22 do 36 godzin po rozpoczęciu leczenia. Częstość występowania objawowego obrzęku nie różniła się istotnie pomiędzy badanymi grupami: 6,9% w grupie alteplazy i 7,2% w grupie placebo (29 pacjentów w każdej grupie, iloraz szans, 0,96, 95% CI, 0,56 do 1,64; P = 0,88 ) (Tabela 5 i Rys. Inne poważne zdarzenia niepożądane sklasyfikowane zgodnie z układem narządowym nie różniły się istotnie między obiema grupami (Tabela 5 i Rys.
Dyskusja
W tym randomizowanym badaniu z kontrolą placebo pacjenci z ostrym udarem niedokrwiennym odnosili korzyści z leczenia za pomocą dożylnej alteplazy podawanej od 3 do 4,5 godziny po wystąpieniu objawów udaru. ECASS III jest drugim randomizowanym badaniem (po próbie NINDS z 1995 r.1), aby wykazać znaczący efekt leczenia za pomocą dożylnej alteplazy w nieskorygowanej analizie pierwotnego punktu końcowego. Efekt leczenia pozostał znaczący po dostosowaniu do wszystkich prognostycznych cech wyjściowych. Ogólny wskaźnik objawowego krwotoku śródczaszkowego był zwiększony w przypadku alteplazy w porównaniu z placebo, ale nie wpłynęła na śmiertelność. Oba te wyniki są zgodne z wynikami innych randomizowanych, kontrolowanych badań trombolizy u pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym.1,5,23 Wyniki analizy drugorzędowych punktów końcowych i stratyfikacji post hoc odzwierciedlały wyniki pierwotnej skuteczności w trombolizie. korzyść alteplazy.
Początkowa ciężkość udaru jest silnym predyktorem wyniku funkcjonalnego i neurologicznego oraz ryzyka śmierci. Pacjenci z ciężkim udarem zostali wykluczeni z tego badania, aby spełnić wymagania protokołu wymagane przez EMEA i dostosować się do europejskiej etykiety alteplazy. Jest prawdopodobne, że łagodniejsza początkowa powaga ogólnego udaru u pacjentów włączonych do tego badania w porównaniu z tymi w badaniu NINDS1 wyjaśnia, w większości przypadków, lepsze wyniki w grupie placebo w naszym badaniu w porównaniu z wynikami w grupie placebo. grupa w procesie NINDS. Wyniki w grupie placebo w naszym badaniu były podobne do obserwowanych w ECASS II.3
W tym kontekście warto zauważyć, że nastąpił stopniowy spadek ogólnej początkowej ciężkości udaru i śmiertelności wśród pacjentów włączonych do dużych randomizowanych badań dotyczących ostrego udaru niedokrwiennego w ciągu ostatnich dwóch dekad.1-3 Obserwacja ta może odzwierciedlają tendencję do stosowania leków trombolitycznych u pacjentów z mniej ostrym udarem niedokrwiennym, co odzwierciedlają wyniki SITS-MOST, 12, jak również zwiększoną liczbą jednostek udarowych w Europie i lepszą opieką zapewnianą w takich jednostkach.
Niektóre z poprzednich prób leczenia alteplazą w ostrym udarze niedokrwiennym obejmowały pacjentów, którzy otrzymywali leczenie w ciągu 0 do 6 godzin po wystąpieniu objawów
[hasła pokrewne: aksotronik, otofitness, hajda rybnik ]

Powiązane tematy z artykułem: aksotronik hajda rybnik otofitness