Amiodaron, lidokaina lub placebo w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia czesc 4

Pierwszorzędowym wynikiem badania było przetrwanie do wypisu ze szpitala. Głównym celem było porównanie przeżywalności u biorców amiodaronu z biorcami otrzymującymi placebo, z wtórnymi porównaniami przeżycia w grupie otrzymującej lidokainę w porównaniu z biorcami placebo iu biorców amiodaronu w porównaniu z biorcami lidokainy. Drugorzędnym rezultatem było przeżycie z korzystnym stanem neurologicznym przy wypisie, zdefiniowanym jako wynik na zmodyfikowanej skali Rankina (zakres, 0 [bez objawów] do 6 [śmierć]) wynoszących 3 lub mniej, wskazując na zdolność do prowadzenia codziennych czynności samodzielnie lub z minimalna pomoc.18 Wyniki te zostały określone zarówno w populacji na protokole (analiza pierwotna), jak iw populacji, która miała zamiar leczyć. Mechanistyczne wyniki, które zostały ocenione do celów eksploracyjnych, obejmowały liczbę wstrząsów defibrylacyjnych podawanych po otrzymaniu badanego leku, powrót spontanicznego krążenia po przybyciu do szpitala, przyjęcie do szpitala, leczenie szpitalne i czas do wycofania leczenia podtrzymującego życie. Zdefiniowane podgrupy zostały zdefiniowane zgodnie ze statusem w odniesieniu do zatrzymania krążenia (obserwowane przez EMS, obserwowane przez świadka lub niepotwierdzonego), otrzymania CPR zainicjowanej przez osobę postronną (tak lub nie), miejsca aresztowania (publicznego lub prywatnego), czas do próbnego podania leku (<15 lub .15 minut), drogę podawania leku (dożylnie lub doszpikowo), grupę leczenia w równoległym badaniu ciągłych lub przerywanych uciśnięć klatki piersiowej podczas RKO, wyjściowy wskaźnik przeżycia w miejscu badania ( w kwartylach) oraz praktyka podawania leków EMS (patrz Dodatek dodatkowy).
Zdarzenia niepożądane uznano za związane z lekami, jeśli wcześniej zgłaszano je z tymi lekami 19,20 (np. Anafilaksja, zakrzepowe zapalenie żyły wymagające interwencji terapeutycznej, kliniczna aktywność napadowa i bradykardia wymagająca czasowej stymulacji serca) i jeśli wystąpiły w ciągu 24 godzin po podawanie leku. Continue reading „Amiodaron, lidokaina lub placebo w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia czesc 4”

4-letnia próba Tiotropium w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ad 9

Jednak czynność płuc była istotnie lepsza niż w grupie placebo przez cały okres próby, i nastąpiła poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem i szybkości zaostrzeń. W porównaniu z wynikami wcześniejszych długoterminowych badań prospektywnych roczna stopa spadku FEV1, którą zaobserwowaliśmy, była liczbowo niższa niż poprzednio odnotowane spadki.2-6 Perspektywiczne badania interwencyjne, których celem było zbadanie spadku FEV1 – takie jak badanie Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (EUROSCOP), badanie wziewnych sterydów w chorobie obturacyjnej płuc w Europie (ISOLDE), badanie zdrowia płuc II i zapalenie oskrzeli randomizowane na NAC [N-acetylocysteina] Koszt-narzędzie Badanie (BRONCUS) – wykazało spadek częstości po rozszerzeniu oskrzeli w zakresie od 44 do 57 ml rocznie w grupach leczonych aktywnie i 47 do 69 ml rocznie w grupie placebo.3-6 W naszym badaniu spadek funkcji płuc uśredniony 30 ml na rok przed rozszerzeniem oskrzeli i 41 ml na rok po rozszerzeniu oskrzeli w dwóch grupach badawczych, zmiana ta jest mniejsza niż w którymkolwiek z poprzednich badań. Wartości spadku FEV1 są również mniejsze niż wartości obserwowane w analizie post hoc funkcji płuc w próbie W kierunku rewolucji w POChP Zdrowie (TORCH) (ClinicalTrials.gov number, NCT00268216) .24
Istnieje kilka potencjalnych wyjaśnień rozbieżności w tempie spadku w naszym badaniu w porównaniu z wynikami z poprzednich badań. Po pierwsze, nasz projekt badania pozwolił na przepisanie wszystkich terapii oddechowych według uznania lekarzy, z wyjątkiem innego wziewnego środka przeciwcholinergicznego. Jest zatem możliwe, że opieka medyczna, którą pacjenci otrzymywali podczas naszego badania, w tym zarówno krótkodziałające, jak i długodziałające, wdychane leki oddechowe i agresywne leczenie zaostrzeń, różniła się od tej we wcześniejszych badaniach i jako całość przyczyniła się do stopy spadku. Continue reading „4-letnia próba Tiotropium w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ad 9”

10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2

Podczas badania prospektywnego cukrzycy w Wielkiej Brytanii (UKPDS) pacjenci z cukrzycą typu 2, którzy otrzymywali intensywną terapię glukozą, mieli mniejsze ryzyko powikłań mikronaczyniowych niż osoby otrzymujące konwencjonalne leczenie dietetyczne. Przeprowadziliśmy monitorowanie po badaniu, aby ustalić, czy ta ulepszona kontrola stężenia glukozy utrzymywała się i czy terapia ta miała długoterminowy wpływ na wyniki makronaczyniowe. Metody
Z 5102 pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, 4209 losowo przydzielono do terapii konwencjonalnej (ograniczenie dietetyczne) lub intensywnej terapii (sulfonylomocznika lub insuliny lub, u pacjentów z nadwagą, metforminą) w celu kontroli glukozy. W monitorowaniu poprocesowym 3277 pacjentów było proszonych o udział w corocznych klinikach UKPDS przez 5 lat, ale nie podjęto prób utrzymania dotychczasowych terapii. Do obserwacji pacjentów, którzy nie mogli uczęszczać do klinik, wykorzystano kwestionariusze roczne, a wszyscy pacjenci w wieku od 6 do 10 lat zostali oceniani za pomocą ankiet. Continue reading „10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2”

Intensywne obniżanie stężenia lipidów za pomocą symwastatyny i ezetymibu w zwężeniu zastawki aortalnej cd

Ponadto równoległą analizę statystyczną z wykorzystaniem oprogramowania SPSS (wersja 15.0) przeprowadzono na surowych danych przez niezależnego statystyka, który to proces wygenerował identyczne wyniki. Pierwszy szkic manuskryptu został napisany przez czołowego autora akademickiego. Skuteczność skuteczności
Pierwszorzędowym wynikiem badania były poważne zdarzenia sercowo-naczyniowe, złożone ze zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych, wymiany zastawki aortalnej, zastoinowej niewydolności serca w wyniku progresji zwężenia zastawki aortalnej, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego, hospitalizacji z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, wieńcowej pomostowanie tętnic obwodowych (CABG), przezskórna interwencja wieńcowa (PCI) lub udar niedokrwienny. Pierwotny wynik złożony obejmował zdarzenia kliniczne związane z zastawką aortalną i zdarzenia niedokrwienne, aby uwzględnić możliwe objawy sercowo-naczyniowe i zdarzenia występujące u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej.21
Kluczowymi drugorzędowymi wynikami były zdarzenia zastawki aortalnej (zdefiniowane jako operacja wymiany zastawki aortalnej, zastoinowa niewydolność serca spowodowana zwężeniem zastawki aortalnej lub zgon z przyczyn sercowo-naczyniowych) i zdarzenia niedokrwienne (które zostały zdefiniowane jako śmierć spowodowana przyczynami sercowo-naczyniowymi, niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, hospitalizacja z powodu niestabilnej dławicy piersiowej, CABG, PCI lub udaru niehemoramicznego). Innymi celami drugorzędowymi były postępy zwężenia zastawki aortalnej, obserwowane w badaniu echokardiograficznym oraz bezpieczeństwo badanych leków. Continue reading „Intensywne obniżanie stężenia lipidów za pomocą symwastatyny i ezetymibu w zwężeniu zastawki aortalnej cd”

Stażysta: Inicjacja lekarza

Stażysta to znakomita, dobrze napisana książka, w której Sandeep Jauhar opisuje swoje pierwsze 2 lata stażu i pobytu w medycynie wewnętrznej w nowojorskim szpitalu (obecnie nowojorskim szpitalu prezbiteriańskim), prestiżowym akademickim centrum medycznym w Nowym Jorku. Na jednym poziomie książka może być postrzegana po prostu jako wspomnienie podróży jednej osoby przez wymagającą i wymagającą praktykę, niezbędną do ukończenia szkolenia. Jauhar opisuje swoją własną unikalną podróż, od pracy dyplomowej w dziedzinie fizyki po szkołę medyczną, ambiwalencję dotyczącą jego decyzji i walkę z rodziną podczas tego procesu. Ale główna część książki poświęcona jest fascynującemu opisowi trudnych i formacyjnych lat jego stażu i pobytu. Dla tych z nas, którzy już dawno byli w trakcie pobytu, Jauhar w sposób żywy uchwycił niepewność, strach i skrajne wyczerpanie, które dominuje w doświadczeniu dla większości. Continue reading „Stażysta: Inicjacja lekarza”

Zarządzanie infekcją skóry i tkanek miękkich – wyniki ankiet ad

Przyczyny podane na poparcie konkretnej opcji leczenia były zróżnicowane, ale zawierały pewne powracające tematy, opisane poniżej. Nacięcie i drenaż oraz terapia anty-MRSA
Większość respondentów opowiadających się za nacięciem i drenażem z terapią anty-MRSA obawiało się, że ten sportowiec jest narażony na wysokie ryzyko infekcji MRSA nabytej przez społeczność ze względu na jego aktywność i podróże w Stanach Zjednoczonych. Wielu uczestników zauważyło wysoką ogólną częstość występowania MRSA na terenie Wspólnoty w Stanach Zjednoczonych, a niektórzy dokonali bezpośredniego lub pośredniego odniesienia do ostatnich badań Morana i wsp. [2], którzy zgłosili 59% ogólnej częstości występowania MRSA wśród pacjentów z ropną skórą i infekcja tkanek miękkich widoczna w 11 izbach przyjęć w Stanach Zjednoczonych. Ponadto, wielu praktykujących w USA przytoczyło obszerne osobiste doświadczenia w diagnozowaniu i leczeniu ropni skóry i tkanek miękkich w społeczności, z których większość była spowodowana przez MRSA – co znalazło odzwierciedlenie w 53% respondentów z Ameryki Północnej głosujących za tym leczeniem opcji, a wszystkie inne regiony głosujące na tę strategię od 19 do 25% czasu. Continue reading „Zarządzanie infekcją skóry i tkanek miękkich – wyniki ankiet ad”

Ekspresja i odpowiedź c-erbB-2 na terapię adjuwantową u kobiet z wczesnym rakiem piersi z dodatnim guzem cd

Procedurę Hedley i wsp., 34 zmodyfikowaną przez Kute i wsp., 8 zastosowano do określenia zawartości DNA i kinetyki cyklu komórkowego. Skrawki o średnicy 50 mikrometrów poddano deparafinizacji i wykonano cytometrię przepływową na obszarach złośliwych oddzielonych od próbki za pomocą mapy tkanki (wzbogacenie guza). Standard diploidalnego DNA uzyskano z tkanki niezłośliwej w bloku, a histogram dla standardu DNA porównano z histogramem dla obszaru wzbogaconego w guza tego samego bloku, aby skorygować artefakty związane z utrwalaniem i przygotowaniem. Wskaźnik DNA uzyskano przez porównanie stosunku kanału szczytowego G1 komórek złośliwych do poziomu komórek niezłośliwych. Próbki, w których wartości szczytowe G0G1 diploidalnego wzorca i guza nie były zgodne, nie zostały użyte do analizy. Continue reading „Ekspresja i odpowiedź c-erbB-2 na terapię adjuwantową u kobiet z wczesnym rakiem piersi z dodatnim guzem cd”

Infekcja Helicobacter pylori i chłoniak żołądkowy czesc 4

Pacjenci ci byli również starsi w momencie rozpoznania niż pacjenci z chłoniakiem niedojrzałym z kohorty Kaiser-Orentreich. Mediana czasu od pobrania surowicy do rozpoznania raka była podobna w obu grupach pacjentów z chłoniakiem żołądka, ale była znacznie krótsza w grupie z chłoniakiem niedojrzałym. Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki szans i przedziały ufności 95 procent dla związku zakażenia H. Continue reading „Infekcja Helicobacter pylori i chłoniak żołądkowy czesc 4”