Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt ad 6

Chociaż granice ufności dla skuteczności biernej immunizacji były szerokie, punktowe oceny skuteczności wobec zarówno potwierdzonej laboratoryjnie grypy, jak i wielu klinicznych punktów końcowych u niemowląt były podobne do tych odnotowanych w badaniach aktywnej szczepionki przeciw grypie u niemowląt w wieku powyżej 6 miesięcy. Wiek.25 Jednak nasze wyniki różnią się od niektórych nieandradizowanych retrospektywnych badań obejmujących przegląd dokumentacji pacjenta.34,35 Randomizowany i maskowany charakter interwencji, z prospektywnym cotygodniowym nadzorem, pozwolił nam zmierzyć kliniczne skutki immunizacji grypy u matek i niemowląt z minimalnym uprzedzeniem, o czym świadczą podobne wskaźniki w badanych grupach dla zgłoszonej choroby biegunkowej. Obserwowany efekt szczepionki w kontekście wieloletniego krążenia różnych szczepów wirusa grypy dostarcza generalizowalnego oszacowania skuteczności klinicznej strategii matczynej immunizacji w tym otoczeniu. Dane te sugerują również, że niemowlęta były chronione przed chorobami klinicznymi do wieku 5 do 6 miesięcy, nieco dłużej niż wcześniejsze szacunki dotyczące ochrony biernej.16,17
Szybki test, którego używaliśmy, wykrywa neuraminidazę wirusa grypy, o której wiadomo, że ma swoistość od 80 do 90% i czułość od 70 do 72% zarówno w przypadku grypy typu A, jak i typu B.36,37 Te dane dotyczące wrażliwości sugerują, że prawdopodobnie jedna czwarta prawdziwe przypadki grypy nie zostały wykryte. Test prawdopodobnie został przeprowadzony w podobny sposób w dwóch badanych grupach, tak że nie zaobserwowano wpływu obserwowanej względnej redukcji lub skuteczności, ale bezwzględna częstość występowania choroby grypy u badanych była zaniżona. Continue reading „Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt ad 6”

Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt ad 5

Grypa pozytywna pod względem testu antygenów została wykryta od stycznia do października 2005 r., A skuteczność szczepionki nieco się zmieniła podczas 15-miesięcznej obserwacji, przy widocznej zwiększonej skuteczności od marca do listopada 2005 r. (Ryc. 2). Rycina 3. Rycina 3. Continue reading „Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt ad 5”

Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt czesc 4

Wielkość próby wynosiła 80%, aby wykryć różnicę w częstości występowania choroby wynoszącą 30% lub więcej. Dla porównania grup badanych oceniano średnie grupowe za pomocą testu t-Studenta i proporcje z testem chi-kwadrat i dokładnym testem Fishera; wszystkie testy były dwustronne. Przeprowadzono analizę Intention-to-treat na danych o wynikach. Współczynniki częstości występowania (IRR) zostały obliczone dla wyników badania z użyciem modeli regresji Poissona (szczegóły w Dodatku Uzupełniającym). Oceny skuteczności klinicznej obliczono za pomocą wzoru (1-IRR) × 100. Continue reading „Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt czesc 4”

Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt cd

Matki, rodziny i pracownicy naukowi, którzy gromadzili dane dotyczące chorób i zdarzeń niepożądanych, nie byli świadomi zadań grupy badawczej. Krew pobierano od matek przed i po immunizacji; dla niemowląt pobierano krew pępowinową po urodzeniu, a próbki pobierano w 6, 10, 14 i 18 tygodniu oraz między 22 a 24 tygodniem w celu oceny serologicznej. Wszystkie niemowlęta otrzymały miejscowe rutynowe szczepienia dzieci w wieku 6, 10 i 14 tygodni. Niemowlęta w badaniu immunogenności pierwotnej otrzymały trzy dawki koniugowanej szczepionki przeciw pneumokokom (Prevnar, Wyeth) lub Haemophilus influenzae typu b (Hiberix, GlaxoSmithKline) po 6, 10 i 14 tygodniach. Protokół projektu został poddany przeglądowi i zatwierdzony przez komisje ds. Continue reading „Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt cd”

Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt ad

W naszym badaniu szczepionki przeciwko grypie matki w grupie kontrolnej otrzymywały jedynie szczepionkę pneumokokową. Żadne niemowlęta nie otrzymały szczepionki przeciw grypie. Wykorzystaliśmy szansę uzyskaną dzięki zrandomizowanym, zaślepionym projektom, aby ocenić choroby związane z grypą u matek, które otrzymały szczepionkę przeciw grypie i ich dzieci, w porównaniu z tymi, które otrzymały tylko szczepionkę pneumokokową. Przedstawiamy tutaj szacunkową skuteczność kliniczną matczynej immunizacji za pomocą inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie u niemowląt i matek. Metody
Projekt badania
Rysunek 1. Continue reading „Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt ad”

Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt

Młode niemowlęta i kobiety w ciąży są narażone na zwiększone ryzyko poważnych konsekwencji zakażenia grypą. Inaktywowana szczepionka przeciw grypie jest zalecana dla kobiet w ciąży, ale nie jest objęta licencją dla niemowląt w wieku poniżej 6 miesięcy. Oceniliśmy skuteczność kliniczną inaktywowanej szczepionki przeciw grypie podawanej podczas ciąży w Bangladeszu. Metody
W tym randomizowanym badaniu przydzielono 340 matek, które otrzymały inaktywowaną szczepionkę przeciw grypie (grupa szczepionkowa przeciwko grypie) lub 23-walentną szczepionkę przeciw polisacharydowi pneumokokowemu (grupa kontrolna). Matki przeprowadzano wywiady cotygodniowe w celu oceny chorób do 24 tygodnia po urodzeniu. Continue reading „Skuteczność szczepienia przeciw grypie u matek i niemowląt”

10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 8

Zaproponowano szereg mechanizmów 5, w tym zwiększone wewnątrzkomórkowe tworzenie końcowych produktów zaawansowanej glikacji.20 Długotrwała hiperglikemia jest związana z powolnym pojawieniem się choroby mikronaczyniowej, w której pośredniczy stopniowe gromadzenie się końcowych produktów zaawansowanej glikacji, które są następnie powoli ulega degradacji z intensywną kontrolą glikemii. Ten mechanizm może również być zaangażowany w rozwój choroby sercowo-naczyniowej. Tak więc trwała korzyść postinterwencyjna w UKPDS może być częściowo wyjaśniona fazą lag, zanim możliwe będzie zmniejszenie liczby zdarzeń z powodu polepszonej kontroli glikemii w grupie leczenia konwencjonalnego po wdrożeniu wytycznych dla ściślejszej kontroli na podstawie wyników. UKPDS. Jednocześnie oczekuje się, że korzyści wynikające z wcześniejszej poprawy kontroli glikemii w grupie intensywnej terapii zmniejszą się jedynie powoli. Continue reading „10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 8”

10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 7

Zarówno w badaniach ADVANCE, jak i ACCORD uczestniczyły pacjenci z grupy wysokiego ryzyka, odpowiednio o 8 i 12 lat, niż pacjenci z UKPDS. Ponadto, w randomizacji w badaniach ADVANCE i ACCORD pacjenci byli leczeni z powodu cukrzycy odpowiednio przez 8 i 10 lat, podczas gdy pacjenci w UKPDS mieli nowo zdiagnozowaną chorobę. Około jedna trzecia pacjentów uczestniczących w badaniach ADVANCE i ACCORD miała w przeszłości chorobę makronaczyniową w porównaniu z 7,5% w badaniu UKPDS.7 Zarówno badania ADVANCE, jak i ACCORD sugerują, że prawie normalna glikemia nie redukuje zdarzeń sercowo-naczyniowych w krótkim okresie . Nasze wyniki są zgodne z wynikami badania EDIC, 5, które było kontynuacją badania obejmującego grupę 1441 pacjentów z cukrzycą typu w DCCT.15 W DCCT, pacjenci w wieku od 13 do 39 lat, którzy nie przeszli choroba układu krążenia w wywiadzie losowo została przypisana do intensywnej insulinoterapii lub konwencjonalnej insulinoterapii przez średnio 6,5 roku; następnie 93% pacjentów obserwowano przez 11 lat. Pod koniec tej próby średni poziom hemoglobiny glikowanej wynosił 7,4% w grupie intensywnej terapii i 9,1% w grupie terapii konwencjonalnej. Continue reading „10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 7”

10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 6

Korzyści utrzymywały się pomimo wczesnej utraty różnic pomiędzy badanymi grupami w stężeniu hemoglobiny glikowanej między grupą intensywnej terapii a grupą leczenia konwencjonalnego – tzw. Efekt spuścizny. Badanie wykazało rozszerzone efekty poprawy kontroli glikemii u pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, z których część obserwowano przez okres do 30 lat. Badanie wykazało również, że istnieją różnice w wynikach między intensywną strategią kontroli stężenia glukozy przy użyciu pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny a stosowaniem metforminy u pacjentów z nadwagą. W grupie pochodnej sulfonylomocznikowej znaczące zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby mikronaczyniowej o 25% obserwowane podczas badania interwencyjnego w grupie intensywnej terapii1 utrzymywało się przez cały okres post-testowy, pomimo szybkiej konwergencji poziomów hemoglobiny glikowanej we krwi. Continue reading „10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 6”

10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 5

Wyniki agregacji dla pacjentów podczas obserwacji. Rycina 3. Rycina 3. Wskaźniki zagrożenia dla czterech wcześniej określonych łącznych wyników klinicznych. Wskaźniki zagrożenia dla pacjentów w prospektywnym badaniu cukrzycy w Zjednoczonym Królestwie, które miało punkt końcowy związany z cukrzycą (panele A i B), zawał mięśnia sercowego (panele C i D) lub choroba mikronaczyniowa (panele E i F) lub które zmarły z dowolnej przyczyny (Panele G i H) przedstawiono dla grupy pochodnej sulfonylomocznikowej w porównaniu z grupą leczenia konwencjonalnego i dla grupy metforminy w porównaniu z grupą leczenia konwencjonalnego. Continue reading „10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 5”