Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad 8

Większość badań obejmujących obniżenie ciśnienia krwi, takich jak 4,5-letnie badanie skurczowego nadciśnienia w badaniu w ramach programu dla osób w podeszłym wieku (SHEP), wykazujące znaczne zmniejszenie ryzyka udaru mózgu, 25 wykazuje wczesne oddzielenie skumulowanego ryzyka makroakustycznych punktów końcowych między grupami badanymi . Można się spodziewać, że względnie szybkie skutki polepszonego obniżenia ciśnienia krwi w zakresie ryzyka sercowo-naczyniowego znalazłyby odzwierciedlenie w podobnie szybkich skutkach ubocznych , gdyby kontrola ciśnienia krwi była rozluźniona. Ewentualnie, polepszające się po zabiegu terapie obniżające ciśnienie krwi w grupach leczonych mniej agresywnie podczas badania prawdopodobnie doprowadzą do tego, że ich ryzyko sercowo-naczyniowe będzie wyrównane z tymi traktowanymi bardziej agresywnie podczas badania. W obu przypadkach nie zaobserwowano żadnych długoterminowych różnic w ryzyku sercowo-naczyniowym, co stwierdzono w naszym badaniu. Stanowi to bezpośredni kontrast z dotychczasowymi efektami wcześniejszej intensywnej kontroli glikemii obserwowanej u pacjentów z cukrzycą typu 2 lub typu podczas dalszych badań badania UKPDS5 i Epidemiologii Diabetologicznej Interwencji i Komplikacji (EDIC), odpowiednio 9 i 9 które wykazały rozszerzone i polepszone korzyści leczenia mimo wczesnej po teście utraty różnic glikemicznych między grupami. Continue reading „Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad 8”

Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad 7

Nie stwierdzono istotnych różnic podczas lub po badaniu w porównaniu do leczenia inhibitorem ACE i terapii beta-adrenolitykami w odniesieniu do dowolnego końcowego punktu końcowego, oprócz nominalnie istotnego zwiększenia ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny za pomocą inhibitora ACE pod koniec okresu monitorowania po okresie próbnym. Od czasu opublikowania wyników badania ciśnienia krwi w UKPDS, inne randomizowane, kontrolowane badania potwierdziły znaczenie leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą typu 210-14 i zbadali docelowe wartości ciśnienia krwi niższe niż docelowe w UKPDS wynoszące 150/85 mm Hg. 3 Żadne z tych kolejnych badań nie przedstawiło danych z obserwacji poprocesowych, więc długowieczność korzyści zaobserwowanych podczas badania jest nieznana, a nie jesteśmy świadomi żadnych innych badań ciśnienia krwi, które szczegółowo badałyby efekty późnego postu. W 10-letniej obserwacji po badaniu z udziałem skandynawskiego badania Enalaprilu na przetrwanie (CONSENSUS) 15, które oceniało przydatność enalaprylu do ciężkiej niewydolności serca, a nie nadciśnienia (które przerwano po 6 miesiącach), wykazało znaczącą poprawa przeżycia u pacjentów uprzednio przypisanych do enalaprylu (P = 0,008). 16 Badanie Steno-2, w którym pacjenci z cukrzycą typu 2 zostali losowo przydzieleni, w sposób niefaktu- ryjny, do konwencjonalnych lub intensywnych interwencji z wieloma czynnikami ryzyka, wykazali dodatkowe korzyści lepszej kontroli glikemii, stosowania aspiryny oraz leków przeciwnadciśnieniowych i obniżających stężenie lipidów po medianie wynoszącej 7,8 lat. Continue reading „Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad 7”

Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad 6

Różnice te zmniejszyły się z czasem (ryc. 3), a redukcje ryzyka były nieistotne w 10% na poziomie 7% w odniesieniu do dowolnego punktu końcowego związanego z cukrzycą (P = 0,31), 16% w przypadku zgonu związanego z cukrzycą (P = 0,12), 23 % dla udaru (p = 0,12) i 16% dla choroby mikronaczyniowej (p = 0,17) (tabela 2 i ryc. 4). Nieznaczące względne zmniejszenie ryzyka obserwowane podczas próby zawału mięśnia sercowego (21%, P = 0.13) i śmierci z dowolnej przyczyny (18%, P = 0,17) również uległo zmniejszeniu w okresie obserwacji (ryc. 3). Continue reading „Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad 6”

Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad 5

Panele C i D pokazują odpowiednie ciężary ciała. Wartości P są podane dla porównania pomiędzy każdą parą punktów danych dla danego roku. Pionowe słupki oznaczają 95% przedziały ufności. Dane z badań klinicznych nie były dostępne w latach od 6 do 10, kiedy wykorzystano kwestionariusze. UKPDS oznacza brytyjskie prospektywne badanie cukrzycy. Continue reading „Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad 5”

Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 czesc 4

Badacze zapewniają rękojmię za kompletność i dokładność danych. Wyniki
Charakterystyka pacjentów
Rysunek 1. Rysunek 1. Rekrutacja, losowanie i obserwacja uczestników badania. ACE oznacza enzym konwertujący angiotensynę. Continue reading „Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 czesc 4”

Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 cd

Pacjenci, którzy nie mogli uczęszczać do kliniki, otrzymywali pocztą kwestionariusze EQ-5D oraz kwestionariusze dotyczące zasobów zdrowotnych, a dodatkowe kwestionariusze wysyłano do lekarzy ogólnych, aby uchwycić możliwe punkty końcowe. W latach 6 do 10, ze względu na ograniczenia finansowe, kwestionariusze te były wykorzystywane do zdalnego śledzenia wszystkich pacjentów. Po dacie cenzorowania monitorowania po okresie próbnym (30 września 2007 r.) Ostateczne kwestionariusze przesłano wszystkim pozostałym pacjentom. Wyniki kliniczne
Administrator badania uzyskał pełną dokumentację od szpitali i lekarzy ogólnych dla wszystkich domniemanych punktów końcowych, zgłoszoną podczas wizyty w klinice lub na kwestionariuszu. Istotny status pacjentów uzyskano z brytyjskiego urzędu statystyk krajowych. Continue reading „Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 cd”

Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad

W artykule towarzyszącym w tym wydaniu czasopisma informujemy o wynikach monitoringu poprocesowego w grupach interwencji glikemicznych pacjentów z UKPDS. Metody
Pacjenci
Szczegóły dotyczące rekrutacji pacjentów do UKPDS i protokołów, metod, procedur 2,6 i post-testowych 5 zostały już zgłoszone. Badanie nadciśnienia w badaniu cukrzycowym (HDS) 2 obejmowało randomizację 1148 z 1544 pacjentów z UKPDS z nadciśnieniem (ciśnienie krwi, . 160/90 mm Hg lub . 150/85 mm Hg, jeśli pacjent był poddawany leczeniu hipotensyjnemu) w sposób złożony, w ciągu 4-letniego okresu rozpoczynającego się w 1987 r., do ścisłego schematu kontroli ciśnienia krwi (z randomizowanym przypisaniem do 50 mg kaptoprilu [Capoten, Bristol-Myers Squibb] dwa razy dziennie lub do 100 mg atenololu [Tenormin, Hoechst ] raz dziennie) lub do mniej ścisłego reżimu kontroli ciśnienia krwi (bez stosowania inhibitorów ACE lub beta-blokerów). Continue reading „Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad”

Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2

Pospolity monitoring pacjentów w brytyjskim badaniu prospektywnym na cukrzycę (UKPDS) zbadał, czy obniżenie ryzyka choroby mikronaczyniowej i makronaczyniowej, osiągnięte przy zastosowaniu zwiększonej kontroli ciśnienia krwi podczas badania, będzie utrzymane. Metody
Spośród 5102 pacjentów z UKPDS z nowo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, losowo przydzielono w ciągu 4 lat od 1987 r. 1148 pacjentów z nadciśnieniem tętniczym do ścisłych lub mniej ścisłych schematów kontroli ciśnienia krwi. 884 pacjentów poddanych monitorowaniu poprocesowemu poproszono o udział w corocznych klinikach UKPDS przez pierwsze 5 lat, ale nie podjęto żadnych prób utrzymania dotychczasowych terapii. Coroczne kwestionariusze wypełniane przez pacjentów i lekarzy ogólnych były stosowane w celu śledzenia pacjentów, którzy nie byli w stanie uczestniczyć w klinice w latach do 5, a kwestionariusze były stosowane dla wszystkich pacjentów w wieku 6 do 10. Continue reading „Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2”

4-letnia próba Tiotropium w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ad 10

Innym potencjalnym powodem jest wyższy wskaźnik przerwania leczenia w grupie placebo. Dane z naszego badania i innych badań sugerują, że pacjenci, którzy przerwali leczenie, mają szybszy spadek czynności płuc niż ci, którzy nie przerywali leczenia.25 Ponieważ pacjenci, którzy przerwali leczenie, mieli średnio znacznie ostrzejsze niedrożność dróg oddechowych na początku, grupa placebo, która ukończyła badanie, prawdopodobnie reprezentuje zdrowe osoby, które przeżyły . Możliwości uzyskania efektu zdrowego przeżycia mogą nie zostać odpowiednio rozwiązane za pomocą wcześniej przedstawionej analizy.25,26 Tiotropium poprawił pomiar niedrożności przepływu powietrza i pojemności życiowej, które zostały wykonane 24 godziny po codziennym podawaniu leku podczas 4-letniego okresu badania. Tiotropium poprawiło również czynność płuc w porównaniu z placebo, poza poprawą wynikającą z podawania seryjnego maksymalnych dawek salbutamolu i ipratropium. Ulepszeniom czynności płuc towarzyszyło poprawa niektórych mierzonych wyników klinicznych. Continue reading „4-letnia próba Tiotropium w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ad 10”

4-letnia próba Tiotropium w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ad 9

Jednak czynność płuc była istotnie lepsza niż w grupie placebo przez cały okres próby, i nastąpiła poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem i szybkości zaostrzeń. W porównaniu z wynikami wcześniejszych długoterminowych badań prospektywnych roczna stopa spadku FEV1, którą zaobserwowaliśmy, była liczbowo niższa niż poprzednio odnotowane spadki.2-6 Perspektywiczne badania interwencyjne, których celem było zbadanie spadku FEV1 – takie jak badanie Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc o przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (EUROSCOP), badanie wziewnych sterydów w chorobie obturacyjnej płuc w Europie (ISOLDE), badanie zdrowia płuc II i zapalenie oskrzeli randomizowane na NAC [N-acetylocysteina] Koszt-narzędzie Badanie (BRONCUS) – wykazało spadek częstości po rozszerzeniu oskrzeli w zakresie od 44 do 57 ml rocznie w grupach leczonych aktywnie i 47 do 69 ml rocznie w grupie placebo.3-6 W naszym badaniu spadek funkcji płuc uśredniony 30 ml na rok przed rozszerzeniem oskrzeli i 41 ml na rok po rozszerzeniu oskrzeli w dwóch grupach badawczych, zmiana ta jest mniejsza niż w którymkolwiek z poprzednich badań. Wartości spadku FEV1 są również mniejsze niż wartości obserwowane w analizie post hoc funkcji płuc w próbie W kierunku rewolucji w POChP Zdrowie (TORCH) (ClinicalTrials.gov number, NCT00268216) .24
Istnieje kilka potencjalnych wyjaśnień rozbieżności w tempie spadku w naszym badaniu w porównaniu z wynikami z poprzednich badań. Po pierwsze, nasz projekt badania pozwolił na przepisanie wszystkich terapii oddechowych według uznania lekarzy, z wyjątkiem innego wziewnego środka przeciwcholinergicznego. Jest zatem możliwe, że opieka medyczna, którą pacjenci otrzymywali podczas naszego badania, w tym zarówno krótkodziałające, jak i długodziałające, wdychane leki oddechowe i agresywne leczenie zaostrzeń, różniła się od tej we wcześniejszych badaniach i jako całość przyczyniła się do stopy spadku. Continue reading „4-letnia próba Tiotropium w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc ad 9”