10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 6

Korzyści utrzymywały się pomimo wczesnej utraty różnic pomiędzy badanymi grupami w stężeniu hemoglobiny glikowanej między grupą intensywnej terapii a grupą leczenia konwencjonalnego – tzw. Efekt spuścizny. Badanie wykazało rozszerzone efekty poprawy kontroli glikemii u pacjentów ze świeżo zdiagnozowaną cukrzycą typu 2, z których część obserwowano przez okres do 30 lat. Badanie wykazało również, że istnieją różnice w wynikach między intensywną strategią kontroli stężenia glukozy przy użyciu pochodnej sulfonylomocznika lub insuliny a stosowaniem metforminy u pacjentów z nadwagą. W grupie pochodnej sulfonylomocznikowej znaczące zmniejszenie ryzyka wystąpienia choroby mikronaczyniowej o 25% obserwowane podczas badania interwencyjnego w grupie intensywnej terapii1 utrzymywało się przez cały okres post-testowy, pomimo szybkiej konwergencji poziomów hemoglobiny glikowanej we krwi. Continue reading „10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 6”

10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 5

Wyniki agregacji dla pacjentów podczas obserwacji. Rycina 3. Rycina 3. Wskaźniki zagrożenia dla czterech wcześniej określonych łącznych wyników klinicznych. Wskaźniki zagrożenia dla pacjentów w prospektywnym badaniu cukrzycy w Zjednoczonym Królestwie, które miało punkt końcowy związany z cukrzycą (panele A i B), zawał mięśnia sercowego (panele C i D) lub choroba mikronaczyniowa (panele E i F) lub które zmarły z dowolnej przyczyny (Panele G i H) przedstawiono dla grupy pochodnej sulfonylomocznikowej w porównaniu z grupą leczenia konwencjonalnego i dla grupy metforminy w porównaniu z grupą leczenia konwencjonalnego. Continue reading „10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 5”

10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 cd

Istotny status dla wszystkich pacjentów, którzy nadal mieszkali w Wielkiej Brytanii, uzyskano z Urzędu Statystyk Krajowych. Członkowie komitetu końcowego UKPDS, którzy nie byli świadomi zadań przydzielonych grupom badawczym, ocenili wyniki dokładnie tak, jak podczas pierwotnego procesu. Siedem wcześniej określonych wyników klinicznych UKPDS7 miało każdy punkt końcowy związany z cukrzycą (nagła śmierć, zgon z powodu hiperglikemii lub hipoglikemii, śmiertelny lub niezakończony zgonem zawał mięśnia sercowego, dławica piersiowa, niewydolność serca, udar śmiertelny lub niepowodzenie, niewydolność nerek, amputacja, krwotok do ciała szklistego, fotokoagulacja siatkówki; , ślepota w jednym oku lub pobranie zaćmy), zgon związany z cukrzycą (nagła śmierć lub zgon z powodu zawału serca, udar, choroba naczyń obwodowych, choroba nerek, hiperglikemia lub hipoglikemia), śmierć z dowolnej przyczyny, zawał mięśnia sercowego (nagła śmierć lub zawał mięśnia sercowego zakończony zgonem lub bez uszczerbku na zdrowiu), udar (udar śmiertelny lub nie-śmiertelny), choroba naczyń obwodowych (amputacja co najmniej jednej cyfry lub zgon z powodu choroby naczyń obwodowych) i choroba mikronaczyniowa (krwotok do ciała szklistego, fotokoagulacja siatkówki lub niewydolność nerek). Analiza statystyczna
Przeprowadziliśmy analizy zgodnie z zasadą zamiaru leczenia, a statystyki opisowe przedstawiono jako liczby i wartości procentowe lub odpowiednie miary tendencji centralnej i dyspersji. Ciągłe i kategoryczne zmienne badania porównano pomiędzy grupą terapii konwencjonalnej a grupami intensywnej terapii z zastosowaniem testów nieparametrycznych. Continue reading „10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 cd”