Ekspresja i odpowiedź c-erbB-2 na terapię adjuwantową u kobiet z wczesnym rakiem piersi z dodatnim guzem cd

Procedurę Hedley i wsp., 34 zmodyfikowaną przez Kute i wsp., 8 zastosowano do określenia zawartości DNA i kinetyki cyklu komórkowego. Skrawki o średnicy 50 mikrometrów poddano deparafinizacji i wykonano cytometrię przepływową na obszarach złośliwych oddzielonych od próbki za pomocą mapy tkanki (wzbogacenie guza). Standard diploidalnego DNA uzyskano z tkanki niezłośliwej w bloku, a histogram dla standardu DNA porównano z histogramem dla obszaru wzbogaconego w guza tego samego bloku, aby skorygować artefakty związane z utrwalaniem i przygotowaniem. Wskaźnik DNA uzyskano przez porównanie stosunku kanału szczytowego G1 komórek złośliwych do poziomu komórek niezłośliwych. Próbki, w których wartości szczytowe G0G1 diploidalnego wzorca i guza nie były zgodne, nie zostały użyte do analizy. Do analizy kinetyki komórek wykorzystano trzy metody: model dopasowania prostokątnego, 35 procedurę modelowania komputerowego (Modfit) 8, która określa aktywność G1, S i G2 i koryguje zmienność współczynnika zmienności i lokalizację kanału szczytowego, oraz procedurę dopasowaną do obszaru. Tylko model Modfit koryguje szczątki. Wyniki trzech metod były ściśle skorelowane (dane niepokazane); w tej analizie zastosowano model prostokątny, ponieważ różnice fazy S obliczone tą metodą zapewniają najlepszą korelację z rokowaniem. Stosunkowo wysoka mediana wartości aktywności fazy S w analizie jest najprawdopodobniej związana z zastosowaniem modelu dopasowania prostokątnego. Badania cytometrii przepływowej przeprowadzono bez znajomości informacji o pacjentach. Analiza immunohistochemiczna ekspresji c-erbB-2
Wszystkie analizy immunohistochemiczne przeprowadzono w jednym laboratorium referencyjnym przy użyciu wcześniej opisanych metod31. Pokrótce, zastosowano przeciwciało poliklonalne (OA-11-854, Cambridge Research Biochemicals, Wilmington, Del.) Reaktywne z domeną cytoplazmatyczną c-erbB-2 z metodami immunohistochemicznymi avidyna-biotyna-peroksydaza. Wszystkie slajdy oceniano pod kątem nadekspresji c-erbB-2 przez dwóch badaczy bez wiedzy o pacjencie. Procent wybarwionych inwazyjnych złośliwych komórek oszacowano, a tkankę uznano za pozytywną dla ekspresji c-erbB-2, jeśli stwierdzono jakąkolwiek aktywność błoniastą w tych komórkach przy powiększeniu 100. Oceniano wszystkie komórki złośliwe na każdym slajdzie. Dwaj badacze mieli generalnie podobne oszacowania częstotliwości wybarwionych komórek na slajdach (mniej niż 5 procent rozbieżności między szacunkami). W poprzednim badaniu wykazano, że analiza immunohistochemiczna ekspresji c-erbB-2 jest ściśle skorelowana z amplifikacją genu HER-2 / neu36.
Analiza immunohistochemiczna ekspresji p53
Ekspresję p53 oceniono zgodnie z wcześniej opublikowanymi metodami24. Pokrótce, zastosowano monoklonalne przeciwciało anty-p53 (anti-p53 PAb1801, Cambridge Research Biochemicals) rozcieńczone 1: 4000 po inkubacji skrawków przez noc z rozcieńczoną normalną surowicą końską w temperaturze 4 ° C. Szkiełka przepłukano i sekwencyjnie inkubowano z biotyna-kohortą antymisową i peroksydazą chrzanowo-streptawidynową (Zymed Laboratories, San Francisco). Diaminobenzydyna (Sigma Chemical, St
[patrz też: olmet tarnowskie góry, iladian ulotka, julia tryzno instagram ]

Powiązane tematy z artykułem: iladian ulotka julia tryzno instagram olmet tarnowskie góry