Dalekosiężna obserwacja po ciasnej kontroli ciśnienia krwi w cukrzycy typu 2 ad 7

Nie stwierdzono istotnych różnic podczas lub po badaniu w porównaniu do leczenia inhibitorem ACE i terapii beta-adrenolitykami w odniesieniu do dowolnego końcowego punktu końcowego, oprócz nominalnie istotnego zwiększenia ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny za pomocą inhibitora ACE pod koniec okresu monitorowania po okresie próbnym. Od czasu opublikowania wyników badania ciśnienia krwi w UKPDS, inne randomizowane, kontrolowane badania potwierdziły znaczenie leczenia nadciśnienia tętniczego u pacjentów z cukrzycą typu 210-14 i zbadali docelowe wartości ciśnienia krwi niższe niż docelowe w UKPDS wynoszące 150/85 mm Hg. 3 Żadne z tych kolejnych badań nie przedstawiło danych z obserwacji poprocesowych, więc długowieczność korzyści zaobserwowanych podczas badania jest nieznana, a nie jesteśmy świadomi żadnych innych badań ciśnienia krwi, które szczegółowo badałyby efekty późnego postu. W 10-letniej obserwacji po badaniu z udziałem skandynawskiego badania Enalaprilu na przetrwanie (CONSENSUS) 15, które oceniało przydatność enalaprylu do ciężkiej niewydolności serca, a nie nadciśnienia (które przerwano po 6 miesiącach), wykazało znaczącą poprawa przeżycia u pacjentów uprzednio przypisanych do enalaprylu (P = 0,008). 16 Badanie Steno-2, w którym pacjenci z cukrzycą typu 2 zostali losowo przydzieleni, w sposób niefaktu- ryjny, do konwencjonalnych lub intensywnych interwencji z wieloma czynnikami ryzyka, wykazali dodatkowe korzyści lepszej kontroli glikemii, stosowania aspiryny oraz leków przeciwnadciśnieniowych i obniżających stężenie lipidów po medianie wynoszącej 7,8 lat. 17 Okres obserwacji po medianie wynoszącej 5,5 roku wykazał dalsze korzyści w grupie intensywnej terapii w porównaniu z konwencjonalna grupa, z całkowitym 20% bezwzględnym zmniejszeniem ryzyka zgonu z jakiejkolwiek przyczyny (P = 0,02) .4 Jednak te trwałe obniżenia ryzyka nie można po prostu uznać za dotychczasową skuteczność t, ponieważ korzystne różnice w skurczowym ciśnieniu krwi (różnica 6 mm Hg), lipoproteinach o niskiej gęstości i poziomie cholesterolu HDL oraz poziom glukozy we krwi utrzymywały się po zakończeniu okresu próbnego.
Nadciśnienie tętnicze jest głównym czynnikiem ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu 2, 18,19 powodujących zwiększenie o 82% ryzyka związanego z ryzykiem zgonu związanego z cukrzycą.20 Nadciśnienie tętnicze występuje częściej u osób z cukrzycą niż w populacji ogólnej , jak doniesiono w teście interwencji o czynnik ryzyka wielu czynników ryzyka (MRFIT), który wykazał, że bezwzględne ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych wśród mężczyzn z cukrzycą było trzy razy większe niż wśród mężczyzn bez cukrzycy.21 Badanie ciśnienia krwi UKPDS rozpoczęto w 1987 r. w rozpoznanie prawdopodobnej potrzeby kontrolowania zarówno glikemii, jak i ciśnienia krwi.22 Próba wykazała nie tylko korzyści płynące z polepszonej kontroli ciśnienia krwi związanej ze stopniowym dodawaniem terapii obniżających ciśnienie krwi w podejściu leczenie do celu , ale także konieczność zwiększenia intensywności tych terapii w czasie.3,23 Nowsza połączona analiza danych dotyczących stężenia glukozy i ciśnienia krwi z UKPDS potwierdziła ve wpływ glikemii i ciśnienia krwi w czasie na ryzyko powikłań u pacjentów z cukrzycą typu 2 i wykazał, że ci przypisani do strategii zarówno intensywnej kontroli glukozy, jak i ciasnej kontroli ciśnienia krwi mieli mniej zdarzeń niż te przypisane do którejkolwiek z tych strategii lub do żadnego z nich. 24
Nie jest zaskakujące, że korzystne efekty obserwowane w populacjach badanych losowo przydzielonych do terapii obniżających ciśnienie krwi są tracone po utracie różnic ciśnienia krwi
[więcej w: progresywna nowy sącz, olmet tarnowskie góry, timplus skierniewice ]

Powiązane tematy z artykułem: olmet tarnowskie góry progresywna nowy sącz timplus skierniewice