Amiodaron, lidokaina lub placebo w pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia ad 5

Badanie przesiewowe i losowanie. Uwzględnienie i wykluczenie pacjentów zależało od ich charakterystyki klinicznej i rytmu serca w momencie potencjalnego odbioru leku. Z 46 pacjentów w chronionych populacjach, którzy zostali uznani za niekwalifikujących się przed rejestracją, 33 było dziećmi, 12 było więźniami, a w ciąży. Z 5 pacjentów, u których wystąpiły inne powody braku kwalifikacji, 3 miało wykrwawienie, a 2 miało alergię na amiodaron lub lidokainę. Okoliczności pozorne, które były przyczynami braku rejestracji, dotyczyły kwestii bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia, przybycia do szpitala przed otwarciem zestawu próbnego leku, debatowania asystolią, wstrząsów od wszczepionego defibrylatora, infiltracji lub utraty dostępu dożylnego (IV) oraz potrzeby wydobywanie pacjenta. Populacja przeznaczona do leczenia wykluczała pacjentów w chronionych populacjach. W badaniu uczestniczyło 8 takich pacjentów (6 dzieci i 2 więźniów); 3 przydzielono do amiodaronu, do lidokainy, a 4 do placebo. Populacja przeznaczona do leczenia obejmowała wszystkich pacjentów, u których otwarto zestaw do próbnego leku, niezależnie od ich kwalifikowalności, początkowego rytmu serca lub rzeczywistego otrzymania badanego leku. Łącznie 1627 pacjentów w populacji, która miała zamiar leczyć, zostało wykluczonych z populacji na podstawie protokołu (Tabela Populacja obejmująca protokół składała się z losowo przydzielonych, kwalifikujących się do badania pacjentów, u których początkowy rytm serca był migotaniem komór lub częstoskurczem komorowym bez tętna (VF / VT), który nadal był opornym na wstrząsy VF / VT i który otrzymał dowolną dawkę leku próbnego. EMS oznacza awaryjne usługi medyczne. Badanie rozpoczęło się 7 maja 2012 r. I zakończyło nabór w dniu 25 października 2015 r. Spośród 37889 pacjentów z nieurazowym pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia 7051 (18,6%) było opornym na wstrząsy migotaniem komór lub bezobjawowym częstoskurczem komorowym w pewnym czasie; potencjalnie kwalifikujący się do rejestracji w badaniu (ryc. 1). Zamierzona w leczeniu populacja 4653 pacjentów składała się z 4667 z otwartymi zestawami leków, z wyłączeniem 6 z nieznanym przypisaniem do próbnego leku i 8 z chronionych populacji. Spośród nich 3026 obejmowało populację pacjentów z protokołem pacjentów kwalifikowanych do badania z poza szpitalnym zatrzymaniem krążenia i początkowo niezniszczalnym wstrząsem migotaniem komór lub bezobjawowym częstoskurczem komorowym, którzy zostali losowo przydzieleni do grupy otrzymującej amiodaron (974 pacjentów), lidokainę (993). lub placebo (1059), z wyłączeniem 1627, którzy nie spełniali kryteriów określonych w protokole (tabela S1 w dodatkowym dodatku). W przypadku 24 pacjentów (0,8%) zażądano nagłego odświer- cenia przydziału próbnego leku i było ono proporcjonalnie podobne w różnych grupach badawczych.
Tabela 1. Tabela 1. Prerandomizacja Charakterystyka populacji z protokołem dla protokołu. Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka zdarzeń i leczenie otrzymane w populacji z protokołem. Podstawowa charakterystyka pacjenta i charakterystyka zdarzenia w populacji z podziałem na protokoły były dobrze zrównoważone w całej populacji. grupy próbne (tabela i tabela 2). Pierwszej dawce badanych leków podano średnią (. SD) 19,3 . 7,4 minuty po pierwszym wywołaniu EMS i po podaniu mediana trzech wstrząsów (zakres międzykwartylny, dwa do czterech).
Wyniki
Tabela 3
[przypisy: priorix cena, nerczyca lipidowa, corimp ]

Powiązane tematy z artykułem: corimp nerczyca lipidowa priorix cena