52-tygodniowy test kontrolowany placebo u Evolocumabu w hiperlipidemii AD 8

Różnice w niezwiązanym PCSK9 wśród grup terapii tła po tygodniu były minimalne, pomimo znacznych różnic w poziomach wyjściowych, wskazując, że praktycznie wszystkie PCSK9 początkowo są związane z przeciwciałem. Jednak nie tylko poziomy wyjściowe PCSK9 były wyższe u pacjentów otrzymujących dużą dawkę atorwastatyny niż u pacjentów w innych grupach, ale także nastąpił szybszy wzrost poziomów PCSK9 4 tygodnie po podaniu każdej dawki evolocumabu u tych pacjentów, sugerując, że tempo wytwarzania PCSK9 jest zwiększone u pacjentów otrzymujących intensywną terapię statynami. Obserwowany przez nas wpływ na poziomy PCSK9 i wynikające z tego obniżenie poziomu cholesterolu LDL w 4 tygodnie po podaniu ewolokumabu były podobne do obserwowanych u pacjentów otrzymujących 10 mg lub 80 mg atorwastatyny i innego przeciwciała monoklonalnego PCSK9, alirokumabu (w dawka 150 mg), mimo że pacjenci otrzymywali alirokumab co 2 tygodnie, a nie co 4 tygodnie. 7 Może się zdarzyć, że pacjenci, którzy byli już leczeni dużymi dawkami statyn lub skojarzoną terapią obniżającą poziom lipidów, mogą mieć nieco mniejszą dalsze zwiększenie aktywności receptora LDL z hamowaniem PCSK9 lub może wymagać wyższych dawek przeciwciała. Nasze wyniki są zgodne z wynikami wielu innych badań, w których nie zaobserwowano synergizmu między statynami i hamowaniem PCSK9. Chociaż statyny regulują w górę PCSK9, nie wyjaśnia to, dlaczego obniżenie poziomów cholesterolu LDL związane z początkową dawką statyny jest stosunkowo duże w porównaniu z dodatkowym 6% zmniejszeniem obserwowanym po dwukrotnym zwiększeniu dawki statyny.
Opublikowane ostatnio wytyczne dotyczące cholesterolu American College of Cardiology i American Heart Association (ACC-AHA) 15 zawierają kilka zmian w wytycznych ATP-III opublikowanych w 2002 r. Wśród tych zmian jest zalecenie, aby intensywność terapii była kierowana przez układ sercowo-naczyniowy. ryzyko, a nie cele cholesterolu LDL. Jednak pomimo tego zalecenia poziom cholesterolu LDL mniejszy niż 70 mg na decylitr pozostaje celem leczenia pacjentów z bardzo wysokim ryzykiem chorób układu krążenia w wielu krajach. W naszym badaniu cel ten osiągnięto u ponad 80% pacjentów przy stosowaniu 420 mg ewolokumabu co 4 tygodnie. Ponadto zaobserwowano znaczące obniżenie poziomów innych aterogennych lipoprotein zawierających apolipoproteinę B, w tym lipoproteiny (a), oraz niewielki, ale znaczny wzrost poziomu cholesterolu HDL i apolipoproteiny A1, podobny do tych zgłaszanych wcześniej u Evolocumab. 6,16
Zgłaszano, że u więcej pacjentów w grupie stosującej ewolokumab niż w grupie przyjmującej placebo wystąpiły ciężkie zdarzenia niepożądane podczas leczenia i wystąpiły działania niepożądane prowadzące do przerwania podawania leku. Jednakże przegląd poszczególnych zdarzeń niepożądanych w tych kategoriach nie daje wyraźnego wskazania konkretnego ryzyka związanego z ewolokumabem. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi były zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zakażenie górnych dróg oddechowych, grypa i ból pleców, z których wszystkie występowały częściej w grupie otrzymującej ewolokumab. W grupie pacjentów otrzymujących ewolokumab odnotowano więcej doniesień o bólu mięśni i podwyższonym poziomie kinazy kreatynowej.
Podsumowując, wśród pacjentów zagrożonych szerokim zakresem chorób wieńcowych, którzy otrzymywali zalecaną przez lekarza terapię obniżającą poziom lipidów, monoklonalne przeciwciało eksonokolumbi PCSK9 obniżało poziom cholesterolu LDL o 57% w porównaniu z placebo po 52 tygodniach.
[patrz też: dakol dębica, ciśnienie onkotyczne, bravo tworków ]

Powiązane tematy z artykułem: bravo tworków ciśnienie onkotyczne dakol dębica