10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad

W skrócie, 5102 z 7616 pacjentów poddanych badaniom przesiewowym zostało włączonych w latach 1977-1991. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę. Pacjenci byli w wieku od 25 do 65 lat i mieli glikemię na czczo przekraczającą 108 mg na decylitr (6,0 mmol na litr) dwukrotnie po tym, jak lekarze pierwszego kontaktu zdiagnozowali cukrzycę typu 2. Według autoreferatu 81% pacjentów było białych, 10% Azjatów, a 9% Afro-Karaibów. Łącznie 2514 pacjentów zostało wykluczonych z powodu następujących stanów: ketonuria, poziom kreatyniny w surowicy powyżej 175 .mol na litr (2,0 mg na decylitr), zawał mięśnia sercowego w poprzednim roku, obecna dławica piersiowa lub niewydolność serca, więcej niż jeden główny epizody naczyniowe, retinopatia wymagająca leczenia laserem, nadciśnienie złośliwe, nieskorygowane zaburzenie endokrynologiczne, zawody wykluczające insulinoterapię, ciężka współistniejąca choroba ograniczająca oczekiwaną długość życia, nieodpowiednie zrozumienie protokołu badania lub niechęć do udziału w badaniu. Po 3-miesięcznym okresie docierania do diety pacjenci z poziomem glukozy w osoczu na czczo powyżej 108 mg na decylitr, ale poniżej 270 mg na decylitr (15,0 mmol na litr) zostali losowo przydzieleni do otrzymywania konwencjonalnej kontroli glukozy (dieta) lub intensywna kontrola glikemii (sulfonylomocznik lub insulina lub, jeśli więcej niż 120% idealnej masy ciała, metformina2). Wszyscy pacjenci byli widziani co kwartał w klinikach UKPDS. 7 Mediana okresu obserwacji dla grupy pochodnych sulfonylomocznika i metforminy wynosiła odpowiednio 10,0 lat1 i 10,7 lat, 9 lat.
Monitorowanie po teście
Wszyscy pacjenci, którzy przeżyli, weszli do programu monitoringu po zakończeniu próby interwencyjnej, która zakończyła się 30 września 1997 r. Planowano 10-letnią obserwację, aby pokryć się z prognozowanym wskaźnikiem zgonów wynoszącym 50%. We wrześniu 1998 r., Kiedy opublikowano wyniki UKPDS, 10,11 pacjentów i klinicystów zostało poinformowanych, że konieczne było obniżenie poziomu glukozy i ciśnienia krwi w największym możliwym stopniu. Pacjenci powrócili do opieki nad chorymi na cukrzycę lub do szpitala, zgodnie z ich potrzebami klinicznymi, bez próby uprzedniego leczenia z randomizacją. Były one corocznie obserwowane przez 5 lat w klinikach UKPDS, z ciągłym standaryzowanym gromadzeniem danych wynikowych; pomiary ciśnienia krwi, stężenia glukozy w osoczu na czczo, glikowanej hemoglobiny, kreatyniny w osoczu i stosunku albuminy do kreatyniny; oraz wyniki w dwóch kwestionariuszach: europejski wymiar jakości życia 5 (EQ-5D) 12 oraz kwestionariusz dotyczący wykorzystania zasobów zdrowotnych.
Kontynuowano badania kliniczne co 3 lata. Pacjenci, którzy nie mogli uczęszczać do kliniki, otrzymali kwestionariusze EQ-5D oraz kwestionariusze dotyczące zasobów zdrowotnych, a dodatkowe kwestionariusze zostały przesłane do lekarzy pierwszego kontaktu w celu uchwycenia możliwych wyników klinicznych. W latach 6 do 10 ankiety te były wykorzystywane do zdalnego monitorowania pacjentów, ponieważ nie było możliwości uzyskania finansowania na wizyty w klinice. Ostateczne kwestionariusze zostały wysłane do wszystkich pozostałych pacjentów po odcięciu do cenzurowania danych poprocesowych 30 września 2007 r.
Wyniki kliniczne
Administrator badania uzyskał pełną dokumentację dotyczącą wszelkich domniemanych wyników od szpitali i lekarzy ogólnych, zgłoszonych podczas wizyt w klinikach lub za pomocą kwestionariuszy
[podobne: devikap ulotka, bisacodyl czopki, sumamed dawkowanie ]

Powiązane tematy z artykułem: bisacodyl czopki devikap ulotka sumamed dawkowanie