10-letnia obserwacja intensywnej kontroli glikemii w cukrzycy typu 2 ad 7

Zarówno w badaniach ADVANCE, jak i ACCORD uczestniczyły pacjenci z grupy wysokiego ryzyka, odpowiednio o 8 i 12 lat, niż pacjenci z UKPDS. Ponadto, w randomizacji w badaniach ADVANCE i ACCORD pacjenci byli leczeni z powodu cukrzycy odpowiednio przez 8 i 10 lat, podczas gdy pacjenci w UKPDS mieli nowo zdiagnozowaną chorobę. Około jedna trzecia pacjentów uczestniczących w badaniach ADVANCE i ACCORD miała w przeszłości chorobę makronaczyniową w porównaniu z 7,5% w badaniu UKPDS.7 Zarówno badania ADVANCE, jak i ACCORD sugerują, że prawie normalna glikemia nie redukuje zdarzeń sercowo-naczyniowych w krótkim okresie . Nasze wyniki są zgodne z wynikami badania EDIC, 5, które było kontynuacją badania obejmującego grupę 1441 pacjentów z cukrzycą typu w DCCT.15 W DCCT, pacjenci w wieku od 13 do 39 lat, którzy nie przeszli choroba układu krążenia w wywiadzie losowo została przypisana do intensywnej insulinoterapii lub konwencjonalnej insulinoterapii przez średnio 6,5 roku; następnie 93% pacjentów obserwowano przez 11 lat. Pod koniec tej próby średni poziom hemoglobiny glikowanej wynosił 7,4% w grupie intensywnej terapii i 9,1% w grupie terapii konwencjonalnej. Po połączeniu wszystkich istotnych zdarzeń sercowo-naczyniowych i obwodowych, pacjenci z grupy intensywnej terapii mieli nieistotną redukcję ryzyka choroby makronaczyniowej o 41% (95% CI, -10 do 68) .15 Niemniej jednak do końca okres obserwacji, intensywna terapia znacznie zmniejszyła ryzyko wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych o 42% (95% CI, od 9 do 63, P = 0,02), 5, a po 6 latach spowodowała zmniejszenie progresji tętnicy szyjnej. mediana grubości.16 Badanie EDIC wykazało również utrzymujące się zmniejszenie ryzyka retinopatii postępującej 4 lata po zakończeniu badania, pomimo wzrostu hiperglikemii, 17 i wykazało trwałe korzyści w odniesieniu do wydalania albuminy po 7 do 8 lat.18 Porównanie wyników badania EDIC i badania UKPDS sugerują, że poprawa kontroli glikemii może spowodować większe zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego u pacjentów z cukrzycą typu niż wśród osób z cukrzycą typu 2, co jest zgodne z esencje jednej metaanalizy.19
W randomizowanym badaniu Steno-2 po wdrożeniu 7,8-letniego, wieloczynnikowego programu intensywnej redukcji ryzyka, z wieloma kombinacjami leków i modyfikacją zachowania, z 13.3-letnim okresem obserwacji, odnotowano korzyści interwencyjne u pacjentów z cukrzycą typu 2. 6 obserwowano bezwzględne zmniejszenie ryzyka zgonu o 20% (p = 0,02) przy współczynniku ryzyka 0,54 (95% CI, 0,32 do 0,89) na śmierć w grupie intensywnej terapii, w porównaniu z grupą leczenia konwencjonalnego . Po oficjalnej interwencji nie stwierdzono zmian w współczynniku ryzyka, ale różnice w poziomie hemoglobiny glikowanej utrzymywały się przez cały okres obserwacji. Badanie Steno-2 wykazało również, że długotrwałe skutki ścisłej kontroli glikemii i leczenia za pomocą aspiryny, leków przeciwnadciśnieniowych i leków obniżających stężenie lipidów wydają się addytywne. Chociaż utrzymujące się różnice w poziomie czynników ryzyka mogły wyjaśnić większość zaobserwowanych korzyści, nie można było wykluczyć efektu dotychczasowego.
Mechanizmy patofizjologiczne odpowiedzialne za taki dotychczasowy efekt intensywnej kontroli glikemii są niejasne
[więcej w: nerczyca lipidowa, aksotronik, betatronic ]

Powiązane tematy z artykułem: aksotronik betatronic nerczyca lipidowa